Vad är SeaGIS 2.0?

Hållbar utveckling av havsmiljön i Kvarkenområdet

Bottniska viken är en gemensam angelägenhet för Sverige och Finland. Att värna om miljön och främja hållbart användande av havets resurser är en utmaning för båda länderna.

Projektet SeaGIS 2.0 hittar gränsöverskridande lösningar för en samordnad havsförvaltning. Vi tar fram kartor, gör dataanalyser, utreder konflikter och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. SeaGIS 2.0 ökar också myndigheters beredskap att hantera miljöhot och skapar möjligheter för maritima näringar att utvecklas i regionen.

Projektet pågår 2015-2018 och avgränsas till länen Västerbotten och Västernorrland i Sverige och landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland.

Aktiviteter

Planunderlag och deltagande

vindkraft

Det finns flera intressenter som nyttjar havet på olika sätt. Till exempel fiske, energiproduktion, naturskydd, sjöfart, vattenbruk och friluftsliv. Många av intressena fungerar bra tillsammans, men de kan också stå i konflikt med varandra.

SeaGIS 2.0 utreder hur de olika verksamheterna förhåller sig till varandra och identifierar konfliktområden i havsområdet genom diskussioner med företrädare för olika verksamheter. Vi gör också en granskning av lyckade planeringsprocesser för att lära oss av tidigare erfarenheter.

SeaGIS 2.0 utreder också hur havplanering och havsmiljöförvaltning kan ske på ett så öppet och demokratiskt sätt som möjligt. Arbetet består av att studera och stödja samarbetsprocesser inom havsplaneringen i Sverige och Finland.

Målbilder och blå tillväxt

fiskebåt

Blå tillväxt är företagande som är beroende av kust- eller havsmiljön på olika sätt. Vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism är exempel på blå tillväxt som kan utvecklas och växa i regionen. För att uppnå en hållbar blå tillväxt krävs att verksamheterna placeras så konflikter och påverkan på miljön minimeras.

SeaGIS 2.0 samlar in och sprider kunskap om förutsättningarna för blå tillväxt. Vi söker aktivt upp branschorganisationer och deltar på möten. Vi inventerar och sammanställer sektorernas intressen, bland annat genomför vi en serie träffar med flera aktörer från både Finland och Sverige.

Målsättningen är dels att komplettera behovet av gemensamma digitala data, dels att utveckla GIS-baserade dialogprocesser för att stimulera till hållbar blå tillväxt. Förhoppningen är att SeaGIS 2.0 ska inspirera och vägleda till nytt företagande och stärka det befintliga företagandet inom den maritima sektorn.

Samverkan för bättre miljö

naturvård

För att kombinera sektorernas och företagens målsättningar med havsmiljöns behov behöver vi utreda miljöns tillstånd. Vi behöver tydliggöra vilka åtgärder och eventuella begränsningar som behövs för att gemensamt förbättra tillståndet i havet.

Inom SeaGIS 2.0 kombinerar vi de svenska miljömålen med det omfattande finska och svenska miljödata som finns. På så sätt skapar vi en helhet som förbättrar möjligheterna för marin förvaltning och planering i båda länderna.

Vi gör en gemensam bedömning av hur det står till med havsmiljön, utpekade naturtyper och arter i regionen. Vi analyserar också de centrala naturvärdenas nuvarande skyddsnivå och skyddsbehov, både inom och utanför skyddade områden.

Vi jämför och utvärderar åtgärdsplanerna från Finland och Sverige för att se hur långt de kommer att räcka för att uppnå en god status i kust och hav. Vi jämför också innehåll och struktur i ländernas övervakningsprogram och utvärderar hur de gemensamt kan användas för framtida bedömningar.

Ekosystemtjänster

segelbåt

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som direkt eller indirekt gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.

SeaGIS 2.0 verkar för att myndigheter och organisationer lär sig förstå och nyttja ekosystemtjänsterna i havsplanering och -förvaltning. Vi vill att viktiga ekosystemtjänster ska identifieras och värderas, vilket kan bidra till att de upprätthålls och stärks i regionen. Vi kommer att göra fördjupade analyser för några ekosystemtjänster för att lära oss förstå metodiken och hur ekosystemtjänster kan integreras i regionalt eller lokalt beslutsfattande. Fokus ligger på tjänster som har en tydlig koppling till havsplanering.

Genom att sprida kunskap om tjänsterna och deras värde stärker vi möjligheterna till en hållbar förvaltning. Samtidigt kan vi relatera tjänsterna till hållbart nyttjande av norra Kvarkens resurser och potentialen för blå tillväxt.

Etablering av karttjänsten

karta

Inom SeaGIS 1 har vi utvecklat en digital karttjänst för lagring, visualisering och förmedling av olika kunskapsunderlag. Myndigheter i Sverige och Finland har fått bekanta sig med plattformen, men har inte haft möjlighet att ta plattformen i bruk i sitt dagliga arbete med havsplanering och -förvaltning. Vi fortsätter att utveckla tjänstens användarvänlighet och funktionalitet samt arbetar för att den ska nyttjas mer.

Målgruppen var från början kommuner och olika myndigheter som planerar och förvaltar havsområdet. Under det första projektet blev det tydligt att en bredare publik kan ha glädje av plattformen. Bland annat kan den möjliggöra smidigare kommunikation mellan myndigheter och allmänheten.

Oljeskyddssamverkan

militär

SeaGIS 2.0 ska stötta och förbereda myndigheter i Finland och Sverige så de kan hantera oljeutsläpp på ett effektivt sätt. Vi kommer bland annat att tydliggöra vilka områden och arter som behöver prioriteras vid en räddningsinsats. Materialet kommer att göras tillgängligt via SeaGIS karttjänst.

I Finland har myndigheter under 2013 och 2014 tagit fram ett schema som pekar ut naturvärden som ska prioriteras i samband med en oljeolycka. SeaGIS 2.0 kompletterar schemat med material från Sverige för att gemensamt utveckla ett system för hur områden ska prioriteras.

Vi gör också en samlad översikt av de resurser som finns att sätta in vid en olycka i regionen och utreder möjligheterna att nyttja resurser och öka samverkan över landsgränserna.