Yhteenveto

Kestävä kehitys meriympäristössä Merenkurkun alueella
Pohjanlahti on Suomen ja Ruotsin yhteinen mielenkiinnon kohde. Yhteisen merialueen ympäristön vaaliminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö luovat haasteita molemmille maille.

SeaGIS 2.0 – projekti etsii rajoja ylittäviä ratkaisuja merialueen yhdennettyyn hallinnointiin. Projektin toteuttamisen myötä kartat ja data-analyysit tulevat yhteiseen käyttöön. Lisäksi ratkaistaan ristiriitoja ja luodaan edellytykset kestävän kehityksen toteutumiseen. Seagis 2.0 parantaa lisäksi viranomaisten valmiuksia ympäristöuhkien käsittelyyn sekä edesauttaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen kehitysmahdollisuuksia.

Projektin toimialue ulottuu Västerbottenin ja Västernorrlandin lääniin Ruotsissa sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin Suomessa.

Hanke on jaettu seuraaviin aktiviteetteihin

Suunnittelun lähtökohta ja osallistuminen
Monet eri intressitahot hyödyntävät merellisiä resursseja usein eri tavoin. Esimerkkeinä voidaan mainita: kalastus, energiantuotanto, luonnonsuojelu, merenkulku, vedenkäyttö ja virkistyskäyttö. Monet eri hyödyntämismuodot (intressit) ovat keskenään hyvässä tasapainossa, mutta jotkut niistä saattavat olla keskenään ristiriidassa.

SeaGIS 2.0 selvittää, miten merialueen eri toiminnot ovat suhteessa toisiinsa ja identifioi eri toimintamuotojen edustajien kanssa käytävien keskustelujen avulla olemassa olevia ristiriitoja.

Seagis 2.0 selvittää myös, millä tavoin merialueen suunnittelu ja hallinnointi voivat toteutua niin avoimesti ja demokraattisesti kuin mahdollista. Työ koostuu merenkäytön yhteistyöprosessien tutkimisesta ja tukemisesta niin Ruotsissa kuin Suomessakin.

Tavoitteenasettelu ja sininen kasvu
Sininen kasvu on yritystoimintaa, joka on eri tavoin riippuvaista rannikko- ja meriympäristöstä. Tuulivoima, kalastus, vedenkäyttö ja turismi ovat esimerkkejä sellaisesta sinisestä kasvusta, jota alueella voidaan kehittää. Kestävän sinisen kasvun saavuttamiseksi on tarpeen sijoittaa toimintoja siten, että ympäristövaikutukset minimoidaan.

SeaGIS 2.0 kokoaa ja levittää tietoa sinisen kasvun edellytyksistä. Sektoriorganisaatioita etsitään aktiivisesti osallistumaan kokouksiin. Projektin kuluessa inventoidaan ja kootaan yhteen eri sektoreiden intressejä. Tarkoituksena on esimerkiksi toteuttaa useiden eri toimijoiden tapaamisia sekä Ruotsissa että Suomessa.

Tavoitteena on toisaalta täydentää tarpeelliseksi todettua yhteistä digitaalisessa muodossa olevaa tietoa (dataa) ja toisaalta kehittää GIS-pohjaisten dialogiprosesseja kestävän sinisen kasvun stimuloimisessa. Toiveena on, että SeaGIS 2.0. inspiroisi ja viitoittaisi tietä uudentyyppiseen yrittäjyyteen sekä vahvistaisi jo olemassa olevaa yrittäjyyttä merellisen sektorin saralla.

Yhteistyötä paremman ympäristön puolesta
Ympäristön tilan selvittäminen on tarpeen eri sektorien ja yritysten meriympäristöä koskevien tavoitteiden yhdistämiseksi. On tarpeen selventää, mitä toimenpiteitä ja mahdollisia toiminnan rajoituksia tarvitaan merialueen tilan parantamiseksi yhteisvoimin.

SeaGIS 2.0:ssa yhdistetään Ruotsin ympäristötavoitteet laajasti saatavilla olevaan suomalaiseen ja ruotsalaiseen ympäristötietoon, jolloin saadaan kootuksi hyvä kokonaisuus meriympäristön hallinnoinnin ja suunnittelun parantamiseksi molemmissa maissa.

Projektin myötä toteutetaan yhteinen arviointi meriympäristön tilasta alueella erityisesti tietyt luontotyypit ja lajit huomioiden. Projektin kuluessa analysoidaan keskeisten luontoarvojen nykyistä suojelutasoa ja suojelun tarvetta siten, että huomioidaan sekä suojellut että suojelualueiden ulkopuolella olevat alueet.

Projektissa vertaillaan ja arvioidaan toimintasuunnitelmia Suomessa ja Ruotsissa, jotta saataisiin kuva niiden riittävyydestä hyvän tilan saavuttamiseksi rannikko- ja merivesissä. Myös Suomen ja Ruotsin sisältöjä ja rakenteita valvontaohjelmissa vertaillaan sekä arvioidaan, miten niitä voitaisiin yhdessä käyttää tulevaisuuden evaluoinneissa.

Ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan niitä ekosysteemien toimintoja, jotka joko suoraan tai epäsuorasti ovat hyödyksi ihmisille, toisin sanoen ne joko ylläpitävät tai parantavat ihmisten hyvinvointia ja elinehtoja.

SeaGIS 2.0 edistää viranomaisten ja organisaatioiden oppimista ymmärrykseen hyödyntää ekosysteemipalveluita merien suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Tavoitteena on, että ekosysteemipalvelut pystytään identifioimaan ja arvottamaan, joka parhaimmillaan vaikuttaa niiden säilymiseen ja vahvistumiseen alueella. Joistakin ekosysteemipalveluista tullaan tekemään syventäviä analyyseja metodologisten seikkojen osalta ja sen ymmärtämiseksi, miten ekosysteemipalvelut voidaan integroida osaksi alueellisesta tai paikallista päätöksentekoa. Fokus on etenkin palveluissa, joilla on selvä kytkentä merialueiden käytön suunnitteluun.

Levittämällä tietoa ekosysteemipalveluista ja niiden arvosta vahvistetaan mahdollisuuksia kestävään merialueiden hallinnointiin. Samalla voidaan suhteuttaa palvelut pohjoisen Merenkurkun luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen sekä sinisen kasvun mahdollisuuksiin.

Karttapalveluiden vakiinnuttaminen
SeaGIS:n puitteissa on kehitetty digitaalinen karttapalvelu erilaisten tietopohjien varastointiin, visualisointiin sekä tietojen eteenpäin välittämiseen. Sekä Ruotsin että Suomen puolen viranomaiset ovat voineet tutustua tähän sovellusalustaan, mutta niillä ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta ottaa sitä käyttöön päivittäisessä työssään merenkäytön suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Palvelun käytettävyyttä ja toiminnallisia ominaisuuksia tullaan kehittämään ja lisäksi pyritään edistämään palvelun laajempaa käyttöönottoa.

Alun alkaen kohderyhmänä olivat kunnat ja ne viranomaiset, jotka hoitavat merialueen suunnittelua ja hallinnointia. SeaGIS 2:ta edeltäneessä aiemmassa projektissa tuli selväksi, että kehitetty karttapalvelu sopisi hyvin myös laajemmin käyttöön otettavaksi. Mm. viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteydenpitoa olisi mahdollista hoitaa palvelun avulla sujuvasti.

Öljyntorjuntayhteistyö
SeaGIS 2.0 tukee viranomaisia Suomessa ja Ruotsissa mahdollisten öljyvuotojen hoitamisessa tehokkaalla tavalla. Ajatuksena on mm. selventää, mitä alueita ja eliölajeja tulee priorisoida pelastusoperaatioissa. Tämä materiaali tulee olemaan saatavilla SeaGIS-karttapalvelun kautta.

Viranomaiset Suomessa ovat 2013 ja 2014 laatineet toimintamallin, joka osoittaa ne luontoarvot, joita tulee priorisoida öljyonnettomuuksien yhteydessä. SeaGIS 2.0 täydentää tätä toimintamalli Ruotsin puolelta peräisin olevan materiaalin avulla, jotta voitaisiin yhdessä kehittää järjestelmä siitä, miten alueiden priorisointi toteutetaan.

Aikomuksena on myös laatia yhteenvetona yleiskuva voimavaroista, joita on saatavilla öljyonnettomuuden sattuessa alueella ja selvittää lisäksi mahdollisuuksia näiden hyödyntämiseen sekä lisätä yhteistyötä yli Suomen ja Ruotsin rajojen.