Julhälsning från SeaGIS 2.0

Julhälsning

Ett händelserikt år är snart till ända. Alla deltagare i projektet har under året delat med sig av resultat på konferenser och via vår hemsida. Jag vill uppmana er att ta del av de rapporter och föreläsningar som finns tillgängliga under fliken Dokument.

Karttjänsten är fortsatt tillgänglig, full med kartmaterial och kunskap om vårt havsområde. Det finns planer om att utvidga karttjänsten under nästa år. Vi får se om det blir av. En sak som är säker är att nya kartskikt kommer att laddas upp, bland annat från systerprojektet Kvarken Flada.

Jag vill önska alla projektdeltagare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Hälsningar

Johnny Berglund, projektledare

Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och Kvarken

Skärmklipp

Vi har tagit fram en metod som visar hur ekosystemtjänster kan nyttjas vid planering och förvaltning av kust och hav.

I SeaGIS 2.0 har vi haft som mål att sammanställa, analysera och sprida kunskap om ekosystemtjänster längs kusten och i havet.

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp som används för att visa hur ekosystemen fungerar och producerar många nyttor för oss människor.

Vi tror att den beskrivna metoden gör det möjligt att på ett väldigt konkret sätt integrera ekosystemtjänster i kust- och havsplanering.

Läs mer i vår nya rapport: Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och kvarken

 

Ny rapport om sikens betydelse

Sik

Siken är en viktig resurs i Kvarkenregionen. Fisket ger arbetstillfällen och intäkter. Totalt beräknas siken inbringa över 6 miljoner euro till projektområdet för SeaGIS 2.0. Sikfisket har också högt kulturellt och socialt värde, som är svårare att värdera.

Utredningen visar hur mångsidigt en fiskart kan användas av oss människor och hur viktigt det är med livskraftiga fiskbestånd och ett livskraftigt fiske.

Läs rapporten om sikens värde både som råvara till livsmedel och som värde för upplevelser och rekreation.

Sikens värde – En analys av sikens värde som ekosystemtjänst

Sommarhälsning från SeaGIS 2.0

hc3a4ttan-omgivn.jpg

Sommaren är här och för de flesta har semestern antagligen börjat. Inom projektet har vi nyligen färdigställt två rapporter som handlar om deltagande i kust och havsplanering, och om förutsättningar för blå tillväxt i Kvarken regionen. Rapporterna finns tillgängliga under fliken dokument.

Skicka e-post till johnny.berglund@lansstyrelsen.se om ni vill ha en tryckt version.

Vi håller också på att färdigställa två rapporter om ekosystemtjänster i havet. Den ena handlar om sikens värde som ekosystemtjänst och den andra visar på en modell för hur man i planeringen kan inkludera ekosystemtjänster. Rapporterna kommer att publiceras på hemsidan när de är klara.

Till sist vill jag önska alla en riktigt skön sommar!

Johnny Berglund, projektledare

Ny rapport om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet

SeaGIS 2.0 har under projektets gång ordnat flera workshops om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Nu har resultaten sammanställts i rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Många idéer och förslag för fortsatt arbete

Dialogmötena och intervjuer har bidragit med många idéer och konkreta förslag som kan användas i fortsatt planering och utvecklingsarbete, till exempel myndighetsutövning, fysisk planering och utvecklingsstrategier i skilda geografiska kontexter och administrativa nivåer.

Resultaten kan på så sätt bidra till det pågående arbetet med havsplanering, samt framtida strategier för lokal och regional utveckling i Kvarkenområdet. Genomförandet av projektet kan dessutom inspirera till andra gränsöverskridande samarbeten om blå tillväxt och fungera som en modell för andra liknade områden i EU.

Stort intresse för utveckling

Det breda deltagandet och engagemangen i dialogmötena visar att det finns ett stort intresse för att diskutera nyttjandet av kust och hav i regionen. Möten och intervjuer visar dessutom att det finns en potential för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Tydligt är att blå tillväxt kan bidra till landsbygdsutveckling vid kusten och i skärgårdarna i form av företagande, sysselsättning, innovationer, förbättrad service, tillgänglighet och kommunikationer, samt attraktivitet för bofasta och besökare.

Ökad förståelse för olika intressen

Även om inte fokus har legat på konflikter och motstridiga intressen, så har
flera sådana behandlats. I temagrupperna har det ofta varit livliga diskussioner mellan olika aktörer, men samtidigt funnits en förståelse för att det finns andra, ofta motstående, intressen och synsätt.

Genom att delge sina uppfattningar har deltagarna också bidragit till en allmänt ökad förståelse för skilda synsätt på problem och möjligheter rörande Kvarkenområdets havs- och kustmiljöer.

Här finns rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.

 

Ny rapport: Vems hav, vems vilja?

Havsplanering är en ny och komplex uppgift för myndigheterna som ställer förvaltningen inför nya svårhanterliga frågor.

Vilka intressenter bör vara med för att de bästa havsplanerna ska kunna tas fram? Vem har legitim rätt att vara med och bestämma? Hur kan den känsliga havsmiljöns bevarande balanseras med en ökad användning av havets resurser?

Hur kan behovet av att se på stora helheter och behovet av att adressera lokala problem balanseras? SeaGIS 2.0 har studerat dessa frågor och resultatet finns i vår rapport Vems hav vems vilja?

Genom att se på samspelet mellan sociala och ekologiska aspekter och på nya digitala verktyg försöker den här rapporten finna nya vägar för att förbättra havsplaneringens genomförande.

Här finns rapporten
Vems hav, vems vilja? Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet.