Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och Kvarken

Skärmklipp

Vi har tagit fram en metod som visar hur ekosystemtjänster kan nyttjas vid planering och förvaltning av kust och hav.

I SeaGIS 2.0 har vi haft som mål att sammanställa, analysera och sprida kunskap om ekosystemtjänster längs kusten och i havet.

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp som används för att visa hur ekosystemen fungerar och producerar många nyttor för oss människor.

Vi tror att den beskrivna metoden gör det möjligt att på ett väldigt konkret sätt integrera ekosystemtjänster i kust- och havsplanering.

Läs mer i vår nya rapport: Ekosystemtjänster i norra Bottenhavet och kvarken

 

Sommarhälsning från SeaGIS 2.0

hc3a4ttan-omgivn.jpg

Sommaren är här och för de flesta har semestern antagligen börjat. Inom projektet har vi nyligen färdigställt två rapporter som handlar om deltagande i kust och havsplanering, och om förutsättningar för blå tillväxt i Kvarken regionen. Rapporterna finns tillgängliga under fliken dokument.

Skicka e-post till johnny.berglund@lansstyrelsen.se om ni vill ha en tryckt version.

Vi håller också på att färdigställa två rapporter om ekosystemtjänster i havet. Den ena handlar om sikens värde som ekosystemtjänst och den andra visar på en modell för hur man i planeringen kan inkludera ekosystemtjänster. Rapporterna kommer att publiceras på hemsidan när de är klara.

Till sist vill jag önska alla en riktigt skön sommar!

Johnny Berglund, projektledare

SeaGIS 2.0 bidrar med kunskap om Kvarken i projektet Nordic IPBES

SeaGIS 2.0 har deltagit i det Nordiska IPBES-projektet genom en fallstudie av Kvarken. 

Studien av Kvarken består av allmän beskrivning, aktiviteter, marin miljö, habitat, biodiversitet, ekosystemtjänster och tryck som hotar dem, förvaltning och även allmänhetens (till exempel fiskares) observationer av ändringar i naturen.

Här finns resultaten:

Den sammanfattande beskrivningen av hela studien (Volume 1)

Fallstudierna (Volume 2)

Kvarken är ett av 11 områdien i fallstudien som presenteras i Nordic IPBES  publikationer. De andra case-områdena finns här. 

Mer om Nordic IPBES

Nordic IPBES är en nordisk studie om biodiversitet och ekosystemtjänster längs kustområdena i Nordiska länder. IPBES är en förkortning av ” the Intergovermental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem services”, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Nordic IPBES har letts av Naturvårdsverket i Sverige. Ett övergripande mål har varit att producera vetenskaplig information om kustområdenas biodiversitet och ekosystemtjänster till förfogande av förvaltning och politiskt beslutsfattning i Norden.

Kvarken finns med som ett område i studien eftersom det fanns gott om kvalitativa data som tagits fram av SeaGIS 2.0.

Mer information:

Johnny Berglund
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Hans-Göran Lax
hans-goran.lax@ely-keskus.fi

Hannele Ilvessalo-Lax
hannele.ilvessalo@ely-keskus.fi

SeaGIS 2.0 avslutades med välbesökt konferens

IMG_8994 webb
Omkring 100 personer från Finland och Sverige var på plats på slutkonferensen.

Den 12-13 mars samlades representanter för myndigheter, kommuner och organisationer för att delta i slutkonferensen för SeaGIS 2.0.

Konferensen hölls i Vasa och deltagarna kom från både finska och svenska organisationer. Resultat och ny kunskap från en rad områden presenterades: havsmiljöns tillstånd, havsplanering, hållbar utveckling och möjligheter med digitala kartverktyg.

IMG_9007 webb
Cecilia Lindblad från Naturvårdsverket berättade bland annat om en studie av nordens kustzoner där SeaGIS 2.0 har deltagit.

Hur mår Kvarken?

I SeaGIS 2.0 har vi tagit fram ny kunskap om undervattensnaturen och miljöns tillstånd i Kvarken. Resultaten visar att det finns både positiva och negativa trender för miljön i området.

HELCOM, som tittat på hela Östersjön, deltog också i konferensen. Vi är båda överens att tillståndet behöver förbättras både vad gäller vattenmiljön och undervattensnaturen. Påverkan från mänskliga aktiviteter är hög och särskilt de grunda strandnära miljöerna är utsatta.

IMG_9014 webb
Klimatförändringens inverkan på Bottniska viken presenterades av Jari Haapala, Meteorologiska institutet i Finland.

Kust- och havsplanering

Kust- och havsplanering är en aktuell fråga i både Finland och Sverige och kan ses som en viktig motor till att förbättra miljöns tillstånd. Många ska samsas om havet, och havsplanen underlättar för det genom att ge vägledning kring vad som är bästa och mest hållbara användningen av havet. I norra Bottenhavet och Kvarken finns det gott om utrymme utanför kusten för fler verksamheter.

IMG_8999 webb
Susanne Gustafsson och Linda Lingsten, Havs- och vattenmyndigheten i Sverige, berättade om samrådsförslaget för Bottniska vikens havsplan, 
dess konsekvenser och den svenska maritima strategin.

Utrymme för utveckling av fler maritima näringar

Diskussionsmöten som arrangerats inom SeaGIS 2.0 har visat att många av verksamheterna i Kvarken-området går att utveckla, till exempel sjötrafiken och besöksnäringen. Vi ser också stora möjligheter att bredda fisket och energiproduktionen.

IMG_8982 webb
Jonas Bäckström, Sokigo AB, visade upp karttjänsten som tagits fram i projektet.

Underlag för fortsatt utveckling och värnande av känsliga miljöer

Resultat i form av utredningar, analyser och kartmaterial som tagits fram i SeaGIS 2.0 kommer att vara till stor nytta som underlag för kommande arbete med att förbättra miljön och skapa en hållbar utveckling av olika verksamheter.

Tack till alla deltagare och medverkande!

IMG_9031 webb
Herman Fogelberg driver företaget Education & Outdoor service och talade om naturturismens frammarsch i regionen.

Presentationer

Här finns alla presentationer från slutkonferensen