SeaGIS 2.0 bidrar med kunskap om Kvarken i projektet Nordic IPBES

SeaGIS 2.0 har deltagit i det Nordiska IPBES-projektet genom en fallstudie av Kvarken. 

Studien av Kvarken består av allmän beskrivning, aktiviteter, marin miljö, habitat, biodiversitet, ekosystemtjänster och tryck som hotar dem, förvaltning och även allmänhetens (till exempel fiskares) observationer av ändringar i naturen.

Här finns resultaten:

Den sammanfattande beskrivningen av hela studien (Volume 1)

Fallstudierna (Volume 2)

Kvarken är ett av 11 områdien i fallstudien som presenteras i Nordic IPBES  publikationer. De andra case-områdena finns här. 

Mer om Nordic IPBES

Nordic IPBES är en nordisk studie om biodiversitet och ekosystemtjänster längs kustområdena i Nordiska länder. IPBES är en förkortning av ” the Intergovermental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem services”, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Nordic IPBES har letts av Naturvårdsverket i Sverige. Ett övergripande mål har varit att producera vetenskaplig information om kustområdenas biodiversitet och ekosystemtjänster till förfogande av förvaltning och politiskt beslutsfattning i Norden.

Kvarken finns med som ett område i studien eftersom det fanns gott om kvalitativa data som tagits fram av SeaGIS 2.0.

Mer information:

Johnny Berglund
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Hans-Göran Lax
hans-goran.lax@ely-keskus.fi

Hannele Ilvessalo-Lax
hannele.ilvessalo@ely-keskus.fi