Delprojekt

SeaGis 2011-2014 bestod av några delprojekt som presenteras kort nedan.

Juridisk jämförelse av havsförvaltningsprocedurer

GIS-baserad kunskapsplattform
Syftet med SeaGIS var att jämföra, utveckla och om möjligt harmonisera planeringen för havsområdet mellan Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige. För att underlätta detta skapades en webbaserad plattform för lagring, visualisering och förmedling av olika kunskapsunderlag. Plattformen kom att innehålla en kartapplikation vars innehåll definierasdes i samarbete med olika planerande myndigheter i regionen.

Applikationen innehåller data om naturvärden, friluftsliv, fiske och andra nyttjanden samt aktuellt planeringsläge för olika verksamheter. Tillgängliga data klassificerades och kategoriseras för lagring i en databas som ger möjligheter att konvertera data till information för olika planeringssituationer. Applikationen planerades så, att det ska gå lätt att både spara och hämta information för användning och jämförelse vid planläggning både på lokal, regional eller nationell skala. I plattformen planeras också en ärendehanteringsfunktion. Tanken var att funktionen skulle bli lättanvänd och lätt att ta i bruk för såväl dem som jobbar med planerings- och förvaltningsfrågor som för allmänheten som vill föra dialog i ett ärende t.ex. i ett muddringsärende med myndigheterna.

Beslutstödssystem
Denna projektaktivitet bestod av två delar. Den första delen varen sammanställning och analys av olika metoder och tekniker för insamling av data i vattenmiljö. Målet var att göra en användarvänlig manual som först och främst riktade sig till instanser som själva samlar in data eller gör det genom upphandling. I denna del ingick ett förslag på vilka undersökningsmetoder som behövs för olika planeringsändamål, beroende på vilken status området som skall planeras har och hur detaljrik data som behövs. Tanken var att underlaget skulle bilda ett hjälpmedel när man överväger vilken typ av bakgrundsdata som behövs i en planeringssituation och ska om möjligt underlätta vid en eventuell upphandling av dessa tjänster.

Den andra delen utgjordes av planering och test av ett beslutsstödssystem för att utvärdera om förvaltningen av kustvattnen är ekologiskt hållbar. I denna del var tanken att låta utföra en DPSIR-analys (Drivers-Pressures-State-Impact-Response), samt i följande skede en flerkriterieanalys (multi-criteria-analysis, multicriteria decision anlysis) där kunskaper från DPSIR analysen samt data från övriga aktiviteter utnyttjas.

Sammanfattat var målet med denna aktivitet att testa olika arbetssätt för att bättre förstå vilka processer som påverkar hur ett vattenområde planeras och nyttjas och hur denna planering påverkar miljötillståndet i ett begränsat område samt i förhållande till målen för ett större område.