Hur kan vi skapa blå tillväxt i Kvarkenområdet?

Den tredje och avslutande workshopen om blå till växt och hållbar utveckling hölls i Örnsköldsvik 4 maj. Temat för workshop-serien har varit hur hav och kust kan bidra till utveckling i Kvarkenområdet.

Bland deltagarna fanns företagare, kommuner, myndigheter och organisationer från Sverige och Finland. Deltagarna har under två tidigare träffar identifierat mål, konflikter, möjligheter och behov i tematiska grupper.

På den tredje workshopen diskuterades prioriteringar, samarbeten och konkreta projekt utifrån de tematiska områdena:

  • Energi, sjöfart och infrastruktur
  • Besöksnäring
  • Fiske, naturvård och rekreation
  • Ösamhällen

SeaGIS 2.0 går vidare med materialet

– Vi är nöjda med workshoparna och tacksamma till alla som deltagit. Nu har vi identifierat flera möjligheter för blå tillväxt i Kvarkenområdet, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS 2.0 och fortsätter:

– Nästa steg blir att sammanställa materialet i en rapport och en mer lättillgänglig kortversion som ska innehålla förslag på åtgärder till regionala utvecklingsplaner. Det finns även planer på en vetenskaplig artikel av följeforskarna som deltagit i aktiviteten.

Dag 1: Blå tillväxt, surströmming och destinationsutveckling

En minikonferens för de finska deltagarna genomföres på Wasalines färja från Vasa 3 maj, dagen innan workshopen. Kenneth Nordberg presenterade Blå tillväxt-programmet i EU och det finska nationella programmet. Diskussionen handlade framför allt om deltagande i havsplanering och på vilket sätt den kan genomföras. Det finns ett stort behov av att utveckla modeller för hur allmänhet och organisationer kan delta i planeringsfrågor.

Vid ankomsten till Örnsköldsvik anslöt flera av de svenska deltagarna och gruppen fick ett smakprov av vad som kommit att bli en viktig del av besöksdestinationen Höga kusten – surströmming. Bengt Wallin presenterade företaget Höga Kusten Walkabout, som bland annat erbjuder naturvandringar i området.

Sedan fortsatte Mia Karlsson från Höga Kusten Destinationsutveckling och Maria Ed från Höga Kusten Turism att presentera hur de gemensamt jobbar för att utveckla Höga kusten som destination. Bland annat utvecklas en gemensam elektronisk plattform och informationsnätverk med 40 infopunkter runtom i området. Utvecklingen av besöksnäringen handlar också om att skapa nya säsonger.

Cecilia Lideskog berättade om projektet En skärgård i världsklass.

Dag 2: Besöksnäring – en framtidsbransch

Besöksnäringen fortsatte att vara ett tema under workshopens andra dag. Cecilia Lideskog, tidigare näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun och numera marknadsansvarig för Höga Kusten Destinationsutveckling, berättade om projektet En skärgård i världsklass.
Projektet som pågick 2009-2014 hade som syfte att skapa bättre förutsättningar för ökad skärgårdsturism. Drygt 70 mkr investerades under åren i förbättrad infrastruktur. Ungefär hälften kom från EU:s strukturfondspengar.

– Örnsköldsviks kommun ville öka kvaliteten på alla platser där besökare är, inte bara våra egna anläggningar, berättade Cecilia Lideskog.

Till exempel rustades kajen upp vid Köpmanholmen, därifrån går färjorna till den välbesökta Ulvön. Kommunen valde även att gå in med pengar för upprustning av ön Trysunda, som är ett naturreservat och ägs av Naturvårdsverket. Här gjordes bland annat en renovering av servicehus och brygga som bekostades av kommunen och Naturvårdsverket.

Värdefulla investeringar tack vare projektet

Den största investeringen gjordes på Ulvön, där en ny entreprenör investerade i hotellet. Kommunen rustade upp kajen, byggde ett pool-område, och gjorde i ordning naturhamnar och naturstigar. Även i inre hamnen i Örnsköldsvik byggdes en ny gästhamn och ett nytt magasinshus där det idag är vandrarhem och restaurang.

– Arbetet som gjordes i projektet En skärgårds i världsklass gav goda resultat. Till exempel ökade övernattningar på hotell, stugor, vandrarhem och campingplatser med 48 procent, sa Cecilia Lindeskog.

Samarbete mellan ösamhällen

Nytt för den här workshopen var att representanter från öarna Holmön, Bergö och Ulvön utgjorde en grupp för ösamhällen. Deltagarna vill ha ytterligare möten för att utveckla ett samarbete och hitta gemensamma utvecklingsområden. Möjliga samarbetsområden som diskuterades rörde museiverksamhet och besöksnäring.

Unika kartor ger kunskap om havet och havsbotten

Ulrika Björkman, Forststyrelsen, leder arbetet med bedömningen av havsmiljön i SeaGIS 2.0.

Östersjöns havsbotten är dåligt kartlagd. Nu börjar kartor som visar naturen under ytan bli färdiga i projektet SeaGIS 2.0. Kartorna är de första i sitt slag och ska fungera som underlag för en hållbar havsförvaltning. Området som täcks in är drygt halva Bottniska viken på både på svenska och finska sidan.

Kartorna är ett kunskapsunderlag för kust- och havsplanering. Med hjälp av dem kan man till exempel se var det är lämpligt att anlägga olika verksamheter som vindkraft eller en sjöfartsled. På så sätt blir det lättare att ta hänsyn till känsliga och värdefulla naturområden.

– Kartornas storlek och detaljrikedom är helt unik. Vi har haft tillgång till över 30 000 observationer från Finland och Sverige när vi framställt underlaget. I dagsläget finns inget liknande, där två länder samlat så mycket detaljerad information om biologin på havsbottnen, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS 2.0.

Till nytta för många

Kartorna presenteras i den kommande versionen av SeaGIS karttjänst, en digital plattform som visar undervattenskartorna med naturtyper och biotoper på ett lättillgängligt sätt. Underlaget kommer under våren att bli öppet och kunna nyttjas av såväl myndigheter och kommuner som organisationer och näringsidkare.

Mer kunskap och samordning behövs

Östersjöns havs- och kustmiljöer behöver värnas och må bättre. För att företag och verksamheter i området ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt behövs mer kunskap om miljöns tillstånd.

Nästa steg i SeaGIS 2.0 blir att, men hjälp av kartorna, utreda områdets naturskydd i form av naturreservat, Natura 2000-områden och andra skyddsformer.

– Vi kommer att utreda hur skyddet ser ut för olika biotoper, både inom och utanför skyddade områden. Vi kommer även att analysera nuvarande skyddsnivå och skyddsbehov för olika naturtyper, berättar Ulrika Björkman, Forststyrelsen, som leder arbetet med bedömningen av havsmiljön i SeaGIS 2.0.

Samarbete mellan svenska och finska myndigheter

Under två dagar i mars samlades representanter från myndigheter och organisationer för att diskutera och jämföra de finska och svenska kartunderlagen. Ett syfte med workshopen var att se hur kartunderlagen kan nyttjas vid den nationella rapporteringen som begärs i art- och habitatdirektivets artikel 17 eller för inledande bedömning för havsmiljödirektivet, samt hur kartunderlagen kan nyttjas vid planering av kust och hav.

SeaGIS 2.0 deltar som pilotområde i kartläggning av ekosystemtjänster längs Nordens kuster

Hannele Ilvessalo-Lax arbetar vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och koordinerar arbetet med ekosystemtjänster i SeaGIS 2.0. Här reder hon ut vad ekosystemtjänster är och berättar om det nordiska projektet där SeaGIS 2.0 deltar som pilotområde.

hannelenkuvat2012-057

Vad är ekosystemtjänster?
Enkelt sagt är ekosystemtjänster alla de produkter och tjänster från naturen som bidrar till människors välbefinnande.

Ekosystemtjänster producerar mat, vatten och energi. Även rekreation, naturturism och naturupplevelser räknas till ekosystemtjänster. Ekosystemen påverkar luft och vattenflöden och är ansvariga för den buffrande effekten mot exempelvis avfall och giftiga ämnen.

Eftersom ekosystemtjänster är grunden till allt liv på jorden måste vi värna om dem och deras funktioner.

Ekosystemtjänsterna kan värderas ekonomiskt och inkluderas i nationalekonomiska beräkningar som naturkapital. Därigenom blir det enklare att synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna.

Vilka ekosystemtjänster finns i arbetsområdet för SeaGIS 2.0?
Producerande tjänster, till exempel fisk som sik, lax, strömming, gädda, abborre är välkända. Det satsas även stora resurser på att utveckla bioenergi, som kan produceras av alger och vass.

Kulturella tjänster möter alla som rör sig i den vackra och stillsamma naturen inom SeaGIS-området: till exempel det vackra kulturlandskapet och kustmiljöerna som lockar oss att hoppa i vattetnet och simma eller att ta en tur med båten eller kajaken. Även inspiration till konst av olika slag fås från natursköna och unika skärgårdsmiljön.

Även naturturismen är en trend som stärks hela tiden. Under senare tid har man även börjat prata mer och mer om Blue Care, det vill säga de hälsofrämjande tjänster från naturen som ger vård och rehabilitering både mentalt och fysiskt.

Reglerande och stödjande tjänster som vattnets och näringsämnenas kretslopp tas kanske många gånger som självklarheter. Men det handlar egentligen om ett komplicerat och välfungerade system. Man kan kalla det för naturens ”maskineri” som står för olika typer av bio-geo-kemiska kretslopp: renande och mildrande funktioner för att dämpa effekten av olika typer av miljöbelastning. Erosions- och översvämningsskydd är ytterst viktiga för vår region.

Berätta om projektet där SeaGIS 2.0 är med som pilotområde.
I ett nordiskt IPBES-projekt (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversitet och Ecosystem Services) ingår SeaGIS 2.0 som pilotområde. Projektet, som finansieras av Nordiska Ministerrådet, fokuserar på ekosystem i kust- och våtmarker. IPBES är FN:s panel för biologisk mångfald, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Genom studien vill man stärka användandet av vetenskapliga studier i politiska beslut och i förvaltning av kusten. Studien kommer även att inkludera och lyfta fram nyttan av lokal kännedom, till exempel fiskare som arbetar på havet under olika årstider och därigenom har värdefull kunskap.

I projektet försöker man identifiera och kartlägga kustens ekosystemtjänster i Norden samt i den mån som möjligt analysera deras status och sätta en socio-ekonomisk ”prislapp” på dem.

Ett fallstudie-område finns i Kvarken. Eftersom området ingår i verksamhetsområdet för SeaGIS 2.0 är det till nytta både för det Nordiska projektet att ta till vara kunskapen som SeaGIS 2.0 producerar, och vi i SeaGIS 2.0 har nytta av analyserna från IPBES expertgrupp.

Mer information om IPBES-ramverket hittas här.

Vad ska projektet resultera i?
Förutom en rapport utarbetas också ett sammandrag för politiskt beslutsfattande. I slutet av september 2017 ska de färdiga produkterna skickas till projektets styrgrupp. Sammandraget översätts till olika nordiska språk.

SeaGIS 2.0 deltar i seminarium om hur fiskerinäringen kan utvecklas

img_3631

Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken?  I Vasa pågår just nu ett seminarium med syfte att stärka fiskerinäringen och skapa blå tillväxt.

img_3637

Seminariet pågår under tre dagar och har samlat mer än 50 deltagare. Över 20 olika föredrag runt temat finns på programmet och deltagare från SeaGIS 2.0 är på plats.

img_3638

Odling av fisk, alger, och tomater med ny teknik, utveckling av nya produkter av fisk och fiskeutrustning samt välmående vattensystem är några av de teman som avhandlas.

Seminariet är finansierat med pengar från Nordiska ministerrådet. Inom kort kommer presentationerna att göras tillgängliga på webben.