Ny rapport om sikens betydelse

Sik

Siken är en viktig resurs i Kvarkenregionen. Fisket ger arbetstillfällen och intäkter. Totalt beräknas siken inbringa över 6 miljoner euro till projektområdet för SeaGIS 2.0. Sikfisket har också högt kulturellt och socialt värde, som är svårare att värdera.

Utredningen visar hur mångsidigt en fiskart kan användas av oss människor och hur viktigt det är med livskraftiga fiskbestånd och ett livskraftigt fiske.

Läs rapporten om sikens värde både som råvara till livsmedel och som värde för upplevelser och rekreation.

Sikens värde – En analys av sikens värde som ekosystemtjänst

Ny rapport: Vems hav, vems vilja?

Havsplanering är en ny och komplex uppgift för myndigheterna som ställer förvaltningen inför nya svårhanterliga frågor.

Vilka intressenter bör vara med för att de bästa havsplanerna ska kunna tas fram? Vem har legitim rätt att vara med och bestämma? Hur kan den känsliga havsmiljöns bevarande balanseras med en ökad användning av havets resurser?

Hur kan behovet av att se på stora helheter och behovet av att adressera lokala problem balanseras? SeaGIS 2.0 har studerat dessa frågor och resultatet finns i vår rapport Vems hav vems vilja?

Genom att se på samspelet mellan sociala och ekologiska aspekter och på nya digitala verktyg försöker den här rapporten finna nya vägar för att förbättra havsplaneringens genomförande.

Här finns rapporten
Vems hav, vems vilja? Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet.