Ny rapport om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet

SeaGIS 2.0 har under projektets gång ordnat flera workshops om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Nu har resultaten sammanställts i rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Många idéer och förslag för fortsatt arbete

Dialogmötena och intervjuer har bidragit med många idéer och konkreta förslag som kan användas i fortsatt planering och utvecklingsarbete, till exempel myndighetsutövning, fysisk planering och utvecklingsstrategier i skilda geografiska kontexter och administrativa nivåer.

Resultaten kan på så sätt bidra till det pågående arbetet med havsplanering, samt framtida strategier för lokal och regional utveckling i Kvarkenområdet. Genomförandet av projektet kan dessutom inspirera till andra gränsöverskridande samarbeten om blå tillväxt och fungera som en modell för andra liknade områden i EU.

Stort intresse för utveckling

Det breda deltagandet och engagemangen i dialogmötena visar att det finns ett stort intresse för att diskutera nyttjandet av kust och hav i regionen. Möten och intervjuer visar dessutom att det finns en potential för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Tydligt är att blå tillväxt kan bidra till landsbygdsutveckling vid kusten och i skärgårdarna i form av företagande, sysselsättning, innovationer, förbättrad service, tillgänglighet och kommunikationer, samt attraktivitet för bofasta och besökare.

Ökad förståelse för olika intressen

Även om inte fokus har legat på konflikter och motstridiga intressen, så har
flera sådana behandlats. I temagrupperna har det ofta varit livliga diskussioner mellan olika aktörer, men samtidigt funnits en förståelse för att det finns andra, ofta motstående, intressen och synsätt.

Genom att delge sina uppfattningar har deltagarna också bidragit till en allmänt ökad förståelse för skilda synsätt på problem och möjligheter rörande Kvarkenområdets havs- och kustmiljöer.

Här finns rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.