Välkommen till workshop: Hållbar tillväxt för kust och hav

Utgrynnan

SeaGIS 2.0 ordnar tre workshops om utvecklingsmöjligheterna för kust och hav i Kvarken och Norra Bottenhavet. Målet är att samla in och sammanställa alla sektorers behov och intressen.

Den första workshopen blir i Umeå där aktörer från Finland och Sverige träffas för att diskutera behov, möjligheter, hinder och förslag på åtgärder för att skapa blå tillväxt längs kusten och i havet.

Tid: 9 juni, 9.00 till ca 16.00

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

Anmälan: På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Sista anmälningsdag: 26 maj

Preliminärt program

09.00-10.00 Introduktion om projektet och deltagarna

10.00-12.00 Strategier för framgångsrikt samarbete

  • Förväntningar?
  • Vad gör vi här?
  • Hur kan jag påverka resultatet?

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Mål och syfte introduktion. Kan 1+1 bli 3?

  • Presentation av målsättningar för blå tillväxt
  • Vad är hållbar blå tillväxt? Vilka behov finns hos mig eller min organisation?
  • Möjligheter och utmaningar i regionen
  • Intressenter och strategiska samarbeten. Vilka är nyckelorganisationerna för att nå målen? Vilka nyckelsamarbeten är viktiga för mig eller min organisation?

15.15-15.45 Introduktion av karttjänsten och presentation av användningsområden och behov av underlag.

15:45 Sammanfattning och avslutning

Kontaktpersoner

Johnny Berglund
johnny.berglund@lansstyrelsen.se
Ann Holm
ann.holm@obotnia.fi

Metod för dialog och planering

Workshoparna följer till stora delar det arbetssätt för åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som Trafikverket i Sverige har tagit fram (se ÅVS handledning 2015:171).

ÅVS

Vi vill att workshoparna ska bli en arena för dialog mellan företagare, entreprenörer, organisationer och myndigheter från båda länderna. Gränsöverskridande kunskapsspridning är en nyckel till framgång.

 

Bakgrundsinformation

Blå tillväxt

Med blå tillväxt menas ekonomisk tillväxt som har anknytning till kust- eller havsmiljön på olika sätt. Vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism är exempel på blå tillväxt som kan utvecklas och växa. För att uppnå en hållbar blå tillväxt krävs att verksamheterna placeras så att konflikter och påverkan på miljön undviks.

Arbete med målbilder inom SeaGIS 2.0

I projektet SeaGIS 2.0 kommer vi att göra en sammanställning av de politiska målbilder som finns för den gemensamma havsmiljön, huvudsakligen baserat på befintliga styrdokument av olika slag i Finland och Sverige.

Vi ska utreda om och hur de nationella målen kan tillgodoses eller appliceras i projektets område, länen Västerbotten och Västernorrland i Sverige och landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Vi kommer också att sammanställa vilka politiska mål som finns på regional och kommunal nivå för att kunna skapa en gemensam vision för Kvarken.

Genom denna serie av workshops vill vi sammanställa mål och visioner på lokal nivå, bland olika sektorer, företagare, entreprenörer och intresseföreningar. Sammanställningen ska direkt kunna bidra till kust- och havsplaneringen.

Havsplanering i Sverige

Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

I Sverige har arbetet påbörjats för att ta fram nationella havsplaner för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska ge en vägledning om hur havet ska användas. Havs- och vattenmyndigheten, med stöd av bland annat länsstyrelserna, ansvarar för att ta fram förslag till havsplaner som regeringen ska fatta beslut om. Regeringen förväntas fatta beslut om planerna 2019 och fram till dess har alla som har intresse av havet möjlighet att tycka till om planerna.

Havsplanen för Bottniska viken täcker havsområdet från en nautisk mil utanför baslinjen (linje längs Sveriges kust) ut till gränsen mot finländskt havsområde.

Även kustkommunerna har ett viktigt ansvar, då de planerar mark- och vattenområde ut till territorialgränsen. Då de nationella havsplanerna är på plats kommer ett överlappsområde finnas mellan den kommunala och nationella planeringen.

Havsplanering i Finland

I Finland kommer havsplaneringen att möjliggöras genom en förändring av markanvändnings- och bygglagen som förväntas träda i kraft 1 september 2016. Enligt förslaget ska landskapsförbunden tillsammans uppgöra havsplaner som täcker både territorialvattnet och den ekonomiska zonen.

För Finlands del ska det uppgöras tre havsplaner: en för Finska viken, en för Skärgårdshavet och Bottenhavet samt en för Kvarken och Bottenviken. Detta betyder att Österbottens förbund uppgör en havsplan tillsammans med landskapsförbunden i mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland. I lagförslaget tas inte ställning till om havsplanerna är fysiska planer med områdesreserveringar eller mer allmänna strategier.

Havsplanerna är utan rättsverkan, men ska ändå visa hur havet på ett hållbart sätt ska användas. Tidplanen för uppgörandet av havsplanerna är fortfarande öppen, men planerna ska vara gjorda senast 31 mars 2021.

Havsplanering inom EU

Havsplanering är ett viktigt verktyg för genomförande av EU:s integrerade havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s havsområden

För att skapa gemensamma ramar finns nu ett havsplaneringsdirektiv. Det officiella namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering och finns att läsa på EU lex webbsida.

Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida