SeaGIS 2.0 deltar som pilotområde i kartläggning av ekosystemtjänster längs Nordens kuster

Hannele Ilvessalo-Lax arbetar vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och koordinerar arbetet med ekosystemtjänster i SeaGIS 2.0. Här reder hon ut vad ekosystemtjänster är och berättar om det nordiska projektet där SeaGIS 2.0 deltar som pilotområde.

hannelenkuvat2012-057

Vad är ekosystemtjänster?
Enkelt sagt är ekosystemtjänster alla de produkter och tjänster från naturen som bidrar till människors välbefinnande.

Ekosystemtjänster producerar mat, vatten och energi. Även rekreation, naturturism och naturupplevelser räknas till ekosystemtjänster. Ekosystemen påverkar luft och vattenflöden och är ansvariga för den buffrande effekten mot exempelvis avfall och giftiga ämnen.

Eftersom ekosystemtjänster är grunden till allt liv på jorden måste vi värna om dem och deras funktioner.

Ekosystemtjänsterna kan värderas ekonomiskt och inkluderas i nationalekonomiska beräkningar som naturkapital. Därigenom blir det enklare att synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna.

Vilka ekosystemtjänster finns i arbetsområdet för SeaGIS 2.0?
Producerande tjänster, till exempel fisk som sik, lax, strömming, gädda, abborre är välkända. Det satsas även stora resurser på att utveckla bioenergi, som kan produceras av alger och vass.

Kulturella tjänster möter alla som rör sig i den vackra och stillsamma naturen inom SeaGIS-området: till exempel det vackra kulturlandskapet och kustmiljöerna som lockar oss att hoppa i vattetnet och simma eller att ta en tur med båten eller kajaken. Även inspiration till konst av olika slag fås från natursköna och unika skärgårdsmiljön.

Även naturturismen är en trend som stärks hela tiden. Under senare tid har man även börjat prata mer och mer om Blue Care, det vill säga de hälsofrämjande tjänster från naturen som ger vård och rehabilitering både mentalt och fysiskt.

Reglerande och stödjande tjänster som vattnets och näringsämnenas kretslopp tas kanske många gånger som självklarheter. Men det handlar egentligen om ett komplicerat och välfungerade system. Man kan kalla det för naturens ”maskineri” som står för olika typer av bio-geo-kemiska kretslopp: renande och mildrande funktioner för att dämpa effekten av olika typer av miljöbelastning. Erosions- och översvämningsskydd är ytterst viktiga för vår region.

Berätta om projektet där SeaGIS 2.0 är med som pilotområde.
I ett nordiskt IPBES-projekt (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversitet och Ecosystem Services) ingår SeaGIS 2.0 som pilotområde. Projektet, som finansieras av Nordiska Ministerrådet, fokuserar på ekosystem i kust- och våtmarker. IPBES är FN:s panel för biologisk mångfald, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Genom studien vill man stärka användandet av vetenskapliga studier i politiska beslut och i förvaltning av kusten. Studien kommer även att inkludera och lyfta fram nyttan av lokal kännedom, till exempel fiskare som arbetar på havet under olika årstider och därigenom har värdefull kunskap.

I projektet försöker man identifiera och kartlägga kustens ekosystemtjänster i Norden samt i den mån som möjligt analysera deras status och sätta en socio-ekonomisk ”prislapp” på dem.

Ett fallstudie-område finns i Kvarken. Eftersom området ingår i verksamhetsområdet för SeaGIS 2.0 är det till nytta både för det Nordiska projektet att ta till vara kunskapen som SeaGIS 2.0 producerar, och vi i SeaGIS 2.0 har nytta av analyserna från IPBES expertgrupp.

Mer information om IPBES-ramverket hittas här.

Vad ska projektet resultera i?
Förutom en rapport utarbetas också ett sammandrag för politiskt beslutsfattande. I slutet av september 2017 ska de färdiga produkterna skickas till projektets styrgrupp. Sammandraget översätts till olika nordiska språk.