Presentationer

Svensk-finsk workshop för bedömning av naturtyper och framtagande av planunderlag

23-24 mars 2017, Umeå

Introduktion – Johnny Berglund (Länsstyrelsen Västerbotten)

Havsmiljödirektivet och biodiversitet i Finland – Samuli Korpinen (Finlands miljöcentral)

Svensk färdplan för bedömning av havsmiljöns tillstånd enligt havsmiljödirektivet och habitatdirektivet – Norbert Haubner (HaV myndigheten)

Dåtid, nuläge och framtid – artikel 17 – Anna Westling (Artdatabanken)

Natura 2000 Kartmaterial och nationella tolkningar av art- och habitatdirektivet – Ulrika Björkman (Forststyrelsen)

Information för skydd och skötsel av marina skyddsområden: erfarenheter från MeriHOTT projektet och lite om livet efteråt – Jan Ekebom (Forststyrelsen)

HUB –biotopes & Human Pressures – Matti Sahla

Evaluering av det marina biotopskyddet samt mänskligt tryck och marina skyddsområden – Ulrika Björkman (Forststyrelsen)

Havsplanering i Finland – Christine Bonn

Strandängar vid Östersjön -Kristin Dahlgren (Länsstyrelsen Västerbotten)

Sandstränder med perenn vegetation vid Östersjön – Lise-Lotte Flemming

Landhöjningsskogar – Carlos Paz von Friesen (Länsstyrelsen Västerbotten)

Kustnära Laguner – Anniina Saarinen & Leena Laamanen

Stora grunda vikar och sund – Matti Sahla

Estuarier – Johnny Berglund

Rev – Carolina Enhus

Rev – Matti Sahla

Små öar och skär i Östersjön – Carlos Paz von Friesen (Länsstyrelsen Västerbotten)

Sammanfattning av diskussioner på SeaGIS 2.0 workshop 23-24 mars