Resultat från SeaGIS publicerade

Nu har intervjurapporten om Kvarkens kustkommuners angelägenhet och planeringsförutsättningar för havsplanering publicerats. Rapporten finns att ladda ner under ’Dokument – Övriga dokument’ och kan även hittas på http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:743828/FULLTEXT01.pdf

Havet som kommunal angelägenhet_parmbildSamtidigt presenteras nu även den guide med rekommendationer om lämpliga undersökningsmetoder av den marina miljön för havsplanerings som tagits fram inom projektet. I rapporten finns länkar med relevant information om finska och svenska förordningar och lagar gällande havsplanering samt länkar varifrån ytterligare information om diverse metoder kan hittas. Rapporten finns under ’Dokument – Övriga dokument’ men kan även laddas ner från https://www.doria.fi/handle/10024/98907 eller http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-257-075-2.

Guide pärmsida