Många deltagare på workshop om hållbar utveckling av havet

IMG_9378

Drygt 40 deltagare från Finland och Sverige var med på den workshop som ordnades av SeaGIS 2.0 den 9 juni i Umeå. Temat var hållbar utveckling av kust och hav i Kvarken och Norra Bottenviken.

Representanter från flera olika intressen deltog, till exempel Wasaline, Österbottens fiskarförbund, Västerbottens båtförbund, Naturskyddsföreningen och Höga kusten Destinationsutveckling. Deltagarna diskuterade utmaningar och möjligheter för framtida utveckling vid kusten och i havet.

IMG_9394

Sammanställning av olika behov och intressen

Workshopen var den första i en serie med workshops. Syftet är att samla in och sammanställa sektorernas behov och intressen, för att sedan forma en inriktning och ta fram rekommendationer för fortsatt arbete.

– Den långsiktiga förhoppningen är att stärka företagandet inom den maritima sektorn och inspirera och vägleda till nytt, hållbart företagande, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS 2.0.

Arbetet gjordes utifrån fyra tematiska områden: energi och vindkraft, sjöfart och infrastruktur, fiske och vattenbruk samt besöksnäring, naturvård och rekreation.

Besöksnäringen var ett av de teman som diskuterades mest. Deltagarna var överens om att områdets kust och hav har mycket att erbjuda både närboende och långväga turister. Det största hindret idag är infrastrukturen som behöver utvecklas.

Vad tycker några av deltagarna?

John Öst, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Hur tror du att Kvarkenområdet kan utvecklas i framtiden?
Det finns stora utvecklingsmöjligheter, det är stora kust- och havsområden. En viktig sak är att alla har tillgång till stränderna, att det inte byggs överallt utan att det finns möjlighet till rekreation för alla även i framtiden.

Vad finns det för utmaningar?
En stor utmaning är att miljön ska hållas ren. Det måste finnas balans mellan industri och miljö, så alla parter blir nöjda.

Vad finns det för möjligheter?
Det finns en stor potential för energiutvinning i området. Våg-, sol- och vindenergi kan utvecklas i området. En bro över kvarken ser jag också som en stor möjlighet för framtiden.

Marina Nyqvist, Österbottens fiskarförbund

Hur tror du att Kvarkenområdet kan utvecklas i framtiden?
Det finns stor potential i att ta vara på fiskar som inte fiskas idag, till exempel braxen och mört. Genom förädling och receptutveckling kan man göra mat också av de fiskarna. Det skulle leda till ett mer diversifierat fiske, vilket skulle innebära en positiv utveckling.

Vad finns det för utmaningar?
Att få logistiken att fungera och få lönsamhet. Att utveckla bra produkter som konsumenter vill köpa.

Vad finns det  för möjligheter?
Att fiska fler arter ger bättre möjligheter till livsmedelsförsörjning. Till exempel diskuteras allt oftare vattenförbrukning när det kommer till framställning av livsmedel. Fisk är ett miljövänligt livsmedel som inte kräver mer vatten än det som fisken simmar i.

Mattias Lindholm, Wasaline frakt

Hur tror du att Kvarkenområdet kan utvecklas i framtiden?
Jag tror på samarbete, både mellan Vasa och Umeå och mellan regioner och län. Till exempel inom sjukvård, skola och forskning. Det ger en framgångsrik helhet, vi kan stärka varandra.

Vad finns det för utmaningar?
Att vara konkurrenskraftig är en utmaning. Långa transportsträckor och höga transportkostnader är ett exempel, vi befinner oss  långt ifrån många marknader.

Vad finns det för möjligheter?
Ökad livskvalitet och välfärd i Sverige och Finland.

Mia Karlsson, Höga Kusten Destinationsutveckling

Hur tror du att Kvarkenområdet kan utvecklas i framtiden?
Skärgården är ett tillgängligt besöksmål som skulle kunna göras ännu mer tillgängligt för många. Det skulle ge den tillväxt och utveckling vi vill se inom turistbranschen. Med utveckling, till exempel fler småbåtshamnar och farleder, skulle vi kunna attrahera fler besökare.

Vad finns det för utmaningar?
Besöksunderlaget är för litet idag och det behövs bättre infrastruktur. Det behöver också finnas möjligheter för driftiga entreprenörer att kunna satsa på utveckling av olika slag.

Vad finns det för möjligheter?
Att fler får se och uppleva de vackra skärgårdsmiljöerna. Att fler kan försörja sig på besöksnäringen, det innebär fler arbetstillfällen och skulle göra det lättare att bosätta sig ute i skärgården.

Blå tillväxt

Med blå tillväxt menas ekonomisk tillväxt som har anknytning till kust- eller havsmiljön på olika sätt. Vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism är exempel på blå tillväxt som kan utvecklas och växa. För att uppnå en hållbar blå tillväxt krävs att verksamheterna placeras så att konflikter och påverkan på miljön undviks.