Inspirationsdag bjuder till framtidsvisioner

SeaGIS anordnar en inspirationsdag tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten i början av juni. Temat är framtidsvisioner och en ”blå” översiktsplan. Tre inspirerande föreläsare från WWF och svenska västkusten har bjudits in till Umeå.

Under dagen kommer SeaGIS karttjänst att fungera som ett verktyg för att planera kommunernas kust och havsområden. Intresserade kan kontakta Johnny Granström på Länsstyrelsen.

Inbjudan_ÖP

SeaGIS i Norden

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV och dess expertnätverk för havsplanering arrangerade för andra gången en workshop med temat ’De nordisk havområder – idag og i morgen. Brug og forvaltning’. Denna gång hölls workshopen på Island 12-13.11 2013 och samlade ett 70-tal intresserade åhörare och föreläsare. SeaGIS hade inbjudits att presentera sig och projektledare Jens Perus höll ett inlägg som främst berörde kommunernas intresse för havsplanering i Kvarken och vikten av att få ombord de regionala intressenterna för en hållbar utveckling.

SeaGIS föredrag på nordisk havsplanerarworkshop Nov2013
SeaGIS presenterar sig

Förutom de nationella inläggen om havsplaneringsarbetets status i respektive land och självstyrelseområde (samt Skottland) presenterades även fiskerisektorns arbeten i NO Atlanten samt informerades om hur diskussionerna kring EU’s direktivförslag om Havsplanering och integrerad kustförvaltning framskrider.

En av de kanske mest uppskattade och engagerande punkterna under workshopen var rollspelet ’MSP Challenge Game’ var man simulerade en planeringsprocess i ett gränsöverskridande havsområde. Samtliga deltagare fick olika roller (planerare, opinionsbildare, forskare eller stakeholder/representant  för ex. fiskerinäring (kust eller havs), energi (förnyelsebar eller fossil), miljöskydd, transport, infrastruktur och  frivilligorganisationer/NGO’s) samt fanns det ministrar som satte press på planerarna för att de skulle trygga de särskilda ländernas intressen i gränsöverskridande samarbetet. Åsiktspåverkan var möjlig genom att använda media, tweets eller sammankalla till öppna presstillfällen.

I spelet hade man på förhand valt ut rollerna för deltagarna och många fick en ’once-in-a-lifetime’ möjlighet att pröva på rollen att sitta som oljemagnat, trots att man i dagliga yrkeslivet jobbat med naturskydd och främjande av förnyelsebara energiformer. Informationen man hade till förfogande för att nå de individuella mål som angetts varje deltagare var i många fall starkt begränsad och man fick interagera med andra aktörer för att få mera information och/eller bilda allianser för att nå egna mål eller stoppa motståndarsidans.

Planerarträff
Planerarträff

Den grupp som hade den tyngsta rollen var utan tvivel planerarna som fick påtryckningarna från sektorsrepresentanter direkt från start innan de hunnit utarbeta en process för samverkan. Rollspelet var minst sagt engagerande och öppnade ögonen hos många i publiken om hur komplex planeringsprocessen egentligen kan vara.

Sea of colours_resultat
Havsplanen för ’Sea of colours’

Foton och PowerPoint-slide: Igor Mayer, Delft University

Bitarna börjar falla på plats!

SeaGIS har nyligen deltagit och presenterat sig vid olika evenemang.

Projektet SUPERB höll 26.4 en workshop om marin planering och utveckling av beslutsunderlag. Under workshopen hölls presentationer om hur man under lång tid jobbat med områdesplanering vid Stora Barriärreven utanför Australien och hur man där kommunicerat med allmänheten gällande syften och mål med arbetet. En rekommendation för Kvarkenregionen var att man inte kunde vänta på perfekta data- och beslutsunderlag innan man startade en planeringsprocess utan att man allt eftersom bättre underlag och metodiker utvecklades skulle tillämpa resultat från dessa i processen.

Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s  workshop 26.4.
Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s workshop 26.4.

Under workshopen gavs även en överblick över vilka direktiv och strategier från EU som ligger till grund för marin fysisk planering och varför EU nu gett ett förslag på nytt direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

SeaGIS presenterade sin verksamhet vid evenemanget ’EU och du’ som hölls i Vasa 29.4 2013. Under evenemanget, som var mycket välbesökt, presenterade SeaGIS även sitt nya havspussel.

SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget
SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget

Detta var en mycket uppskattad och välbesökt utställningspunkt under evenemanget och många hade åsikt om man ex. skulle planera för en fast vägförbindelse över Kvarken och hur mycket förnyelsebar energi som skulle placeras till havs eller på landbacken.

Bland pusselläggarna fanns såväl europaparlamentariker, riksdagsmän- och kvinnor samt lokala politiker och allmänhet.

Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.
Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.

SeaScapes – marina landskap?

Jens Perus hade inbjudits att delta i NOSTRA (Network of Straits) projektets workshop ’Seascapes and Marine Spatial Planning’ i Dover 17-18 januari 2013. Under workshopen presenterades arbeten gällande havsplanering i Engelska kanalen mellan England och Frankrike samt fördes diskussioner kring huruvida integrerad förvaltning av kust- och havsmiljön kunde främjas genom indelning och beskrivning av karaktäristiska ’Seascapes’ i en region.

Med ’Seascape’ avsågs “An area of sea, coastline and land, as perceived by people, whose character results from the actions and interactions of land with sea, by natural and/or human factors”. I en beskrivning och (risk)bedömning av ett ’Seascape’ingår såväl naturliga, kulturella som estetiska och perceptuella faktorer.

Dover
Mötesdeltagare åhör presentation kring arbeten som rör Dovers vita klippor.

 

Havsplanerare samlas i Vasa 20-21.3

Projekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas till ett gemensamt inspirationsseminarium 20-21.3 i Vasa. Projekten sammanstrålar för att dra maximal nytta av varandras erfarenheter. I Kvarken finns en lång tradition av samarbete över gränsen och det är logiskt att olika planer och initiativ diskuteras gränsregionalt i det smala Kvarkenområdet.

De olika projekten strävar alla åt samma håll även om de tidsmässigt ligger i olika faser. SUPERB kommer att utveckla nya metoder och ta fram nya beslutsunderlag för undervattensmiljön. SeaGIS mål är att sammanställa tillgängligt underlag och kunskaper till en webbaserad kartplattform, för användning av planerare och medborgare.  SeaGIS strävar till att plattformen ska bli riktigt användbar för vem som helst som är intresserad av information och planering av havsmiljön. Som bäst byggs en beta-version av kartplattformen, med terrängkartor från Sverige och Finland.

I PlanBothnia som leds av HELCOM gör man upp en fysisk plan för Bottenhavets yttre havsområden. Projektet hoppas att den kartplattform som tagits fram över Bottenhavet ska kunna nyttjas av exempelvis planerande myndigheter.

Vision för Östersjön 2030

Jens Perus och Johnny Berglund deltog i slutseminarium för projektet BaltSeaPlan i Berlin den 12 januari 2012. Titeln för konferensen var ”Advancing Maritime Spatial Planning: Results from the BaltSeaPlan project and beyond”. Många av de aktiviteter som genomförts inom BaltSeaPlan har en nära koppling till aktiviteter inom SeaGIS.

BaltSeaPlan har finansierats av EU:s Östersjöprogram och har haft som mål att stötta införandet av en fysisk havsplanering i partnerländerna. Partners från sju länder (Tyskland, Polen, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, och Sverige) har deltagit i projektet. Sju mindre områden i södra Östersjön har fungerat som demonstrationsområden för fysisk havsplanering. Information om BaltSeaPlan och demonstrationsområdena finns på projektets webbplats.