Havsmiljön i centrum

Vad växer på botten utanför din brygga, var finns risk för nästa oljeolycka och finns det utrymme för en bro över Kvarken?

Samarbetsprojektet SeaGIS presenterar kunskap om havsmiljön och svarar på frågor om hur vi kan skapa en hållbar havsmiljö.

Nyttjandet av havet har ökat och vi behöver planera verksamheterna även till havs. Marinbiologer och planerare finns i SeaGIS-tältet. Kom och sätt havspusslet!

Vi syns på följande platser och tidpunkter:

Umeå 21.9 2013 kl.10-15                                      Karleby 21.9 2013 kl.10-16

Rådhustorget                                                           Fiskmarknaden i Karleby (bakom idrottshuset)

Evenemangen sker i samband med European Cooperation Day.english_cmyk_claim

Bitarna börjar falla på plats!

SeaGIS har nyligen deltagit och presenterat sig vid olika evenemang.

Projektet SUPERB höll 26.4 en workshop om marin planering och utveckling av beslutsunderlag. Under workshopen hölls presentationer om hur man under lång tid jobbat med områdesplanering vid Stora Barriärreven utanför Australien och hur man där kommunicerat med allmänheten gällande syften och mål med arbetet. En rekommendation för Kvarkenregionen var att man inte kunde vänta på perfekta data- och beslutsunderlag innan man startade en planeringsprocess utan att man allt eftersom bättre underlag och metodiker utvecklades skulle tillämpa resultat från dessa i processen.

Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s  workshop 26.4.
Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s workshop 26.4.

Under workshopen gavs även en överblick över vilka direktiv och strategier från EU som ligger till grund för marin fysisk planering och varför EU nu gett ett förslag på nytt direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

SeaGIS presenterade sin verksamhet vid evenemanget ’EU och du’ som hölls i Vasa 29.4 2013. Under evenemanget, som var mycket välbesökt, presenterade SeaGIS även sitt nya havspussel.

SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget
SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget

Detta var en mycket uppskattad och välbesökt utställningspunkt under evenemanget och många hade åsikt om man ex. skulle planera för en fast vägförbindelse över Kvarken och hur mycket förnyelsebar energi som skulle placeras till havs eller på landbacken.

Bland pusselläggarna fanns såväl europaparlamentariker, riksdagsmän- och kvinnor samt lokala politiker och allmänhet.

Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.
Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.

SeaScapes – marina landskap?

Jens Perus hade inbjudits att delta i NOSTRA (Network of Straits) projektets workshop ’Seascapes and Marine Spatial Planning’ i Dover 17-18 januari 2013. Under workshopen presenterades arbeten gällande havsplanering i Engelska kanalen mellan England och Frankrike samt fördes diskussioner kring huruvida integrerad förvaltning av kust- och havsmiljön kunde främjas genom indelning och beskrivning av karaktäristiska ’Seascapes’ i en region.

Med ’Seascape’ avsågs “An area of sea, coastline and land, as perceived by people, whose character results from the actions and interactions of land with sea, by natural and/or human factors”. I en beskrivning och (risk)bedömning av ett ’Seascape’ingår såväl naturliga, kulturella som estetiska och perceptuella faktorer.

Dover
Mötesdeltagare åhör presentation kring arbeten som rör Dovers vita klippor.

 

Havsplanerare samlas i Vasa 20-21.3

Projekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas till ett gemensamt inspirationsseminarium 20-21.3 i Vasa. Projekten sammanstrålar för att dra maximal nytta av varandras erfarenheter. I Kvarken finns en lång tradition av samarbete över gränsen och det är logiskt att olika planer och initiativ diskuteras gränsregionalt i det smala Kvarkenområdet.

De olika projekten strävar alla åt samma håll även om de tidsmässigt ligger i olika faser. SUPERB kommer att utveckla nya metoder och ta fram nya beslutsunderlag för undervattensmiljön. SeaGIS mål är att sammanställa tillgängligt underlag och kunskaper till en webbaserad kartplattform, för användning av planerare och medborgare.  SeaGIS strävar till att plattformen ska bli riktigt användbar för vem som helst som är intresserad av information och planering av havsmiljön. Som bäst byggs en beta-version av kartplattformen, med terrängkartor från Sverige och Finland.

I PlanBothnia som leds av HELCOM gör man upp en fysisk plan för Bottenhavets yttre havsområden. Projektet hoppas att den kartplattform som tagits fram över Bottenhavet ska kunna nyttjas av exempelvis planerande myndigheter.

Nordisk havsmiljöplanering på Färöarna

SeaGIS projektledare Jens Perus deltog 14-16.11 2011 i en workshop arrangerad på Färöarna av Nordiska Ministerrådet för att diskutera utvecklandet av havsmiljöplanering och -förvaltning av västnordiska havsområden. Under den tvärsektoriella workshopen presenterade sektorerna sina nuvarande aktiviteter och framtidsutsikter fram till år 2030 samt diskuterades relevanta ramverk för de stora havsområdena i västnorden.

Färöiskt kust

Erfarenheter från Norge och Östersjön presenterades samt gavs rekommendationer till Nordiska Ministerrådet och kommande nordiska miljöhandlingsprogram om att fortsätta arbeta med att utveckla havsmiljöplaneringen och -förvaltningen i de mångfacetterade nordiska havsområdena.

Innehåll och resultat från workshopen ”Brug og forvaltning af de nordiske havområder i dag og i morgen” kan ses på http://us.fo/hav2030.

Projektledare Jens Perus berättar om SeaGIS-projektet


Nu är vi igång

Efter två dagar i ett vått och regnigt Björkö känner vi äntligen att projektet är igång på allvar. Efter en stor dos projektförvaltning och -administration var det dags att staka upp verksamheten för SeaGis för de kommande åtta månaderna.

Anteckningar från mötet
Anteckningar från mötet

Lite mer konkret än figurerna ovan blir det förstås med tiden men redan nu står det klart att vi har ett mycket trevligt och kompetent gäng som jobbar för samma mål. En juridisk kartering och utredning kör igång med en mjukstart i höst och med full gas i vinter. Samtidigt kodas det GIS-plattform så att tangentborden glöder. En riktigt enkel utmaning har vi inte åtagit oss, att skapa något juridiskt hållbart och enhetligt men ändå användarvänligt och attraktivt…men det visste vi förstås redan innan vi satte igång!

Allvarliga miner - trots det hade vi riktigt trevligt!
Allvarliga miner - trots det hade vi riktigt trevligt!