Möte om oljeskyddsarbetet i Kvarken-regionen

militär

Den 26 november ordnade SeaGIS 2.0 ett möte med aktörer från Sverige och Finland om samarbete vid oljeolycka.

Mötet var ett första steg för att utreda intresse och möjligheter till förbättrat samarbete kring oljeskydd mellan myndigheter i Kvarken-regionen.

SeaGIS 2.0 vill öka den gemensamma beredskapen för miljöolyckor i Kvarken-området genom att:

  • göra en samlad översikt av resurser i regionen
  • göra en gemensam prioritering av naturvärden och områden i regionen och
  • utreda möjligheter att nyttja resurser över landsgränser i regionen

Frågor som diskuterades var bland annat vilket behov som finns för ett utvidgat samarbete mellan Sverige och Finland kring förberedelser, olika aktörers roller vid en oljeolycka, prioriterade naturområden vid olycka samt karttjänster och GIS.

Oljeskadeskydd i fokus på konferens i Göteborg

bild

Projektledare Johnny Berglund presenterade SeaGIS 2.0 på en nationell konferens om Sveriges oljeskadeskydd i början av december.

– Jag kan konstatera att vi gör mycket bra i den norra regionen. Det blev tydligt på konferensen att det behövs bättre översikter av resurserna för oljeskadeskydd, liknande det som vi gör inom SeaGIS. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar man också att starta samarbeten om prioriterade områden för oljeskydd, vilket så klart är jättebra, säger Johnny Berglund.

Mer information om konferensen

SeaGis bedömer havsmiljöns tillstånd

SeaGIS 2.0 projektet ska göra en samlad bedömning av havsmiljöns tillstånd i Kvarkenregionen utifrån gemensamma mätdata och kriterier som finns uppställda i EUs marina direktiv, vattenramdirektiv och i art- och habitat direktiv.

I fredags träffades miljöbedömningsgruppen inom projektet i Umeå för att jämföra hur direktiven i praktiken fungerar i Finland och Sverige.

Implementeringen av de olika direktiven har kommit olika långt, där man kan säga att arbetet med vattenramdirektivet kommit längst.

– Det som blev tydligt på mötet är att vi kommer att analysera ett urval av naturtyper, arter och deskriptorer för att göra en välgrundad bedömning under 2016-2017″  säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGis 2.0 och fortsätter:

– Efter nyår börjar det hårda men roliga arbetet med att sammanställa listor och underlag för bedömningen!

fredag

 

Kick-off för SeaGIS 2.0

Den 14-15 september hölls en kick-off för SeaGIS 2.0 i Klobbskat utanför Vasa. Deltagarna i projektet möttes för att dra upp konkreta handlingsplaner och formera olika arbetsgrupper.

En styrgrupp med representanter från samtliga deltagande myndigheter i Sverige och Finland formerades under mötet.

– Det känns jätteroligt att projektet nu har rullat igång, säger Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten, som utsågs till projektledare för SeaGIS 2.0. Till vice projektledare valdes Hans-Göran Lax från Närings, trafik och miljöcentralen i södra Österbotten.

Gruppbild SeaGIS webb
Deltagarna på Kick-off:en. I SeaGIS 2.0 ingår följande organisationer: Länsstyrelsen Västerbotten (projektägare), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Länsstyrelsen Västernorrland.