SeaGIS föreslås som en ‘Good Practise’

19/03/2014 kl. 12:21 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS-projektledare Jens Perus och Johnny Berglund hade inbjudits att delta i NOSTRA-projektets workshop ‘Link between the coast and the hinterland’ i Reggio Calabria 25-27.2 2014. Under mötet diskuterades frågor som sundsregioner i Europa möter och söker lösningar till, ex. ökat samarbete, kommunikation, logistik, ökad rörlighet av arbetskraft, handel och miljöfrågor m.m. Ett mål från projektet är att höja sundsregioners betydelse och funktion genom att analysera deras individuella karaktärer och föreslå fungerande lösningar (Good Practices) som identifierats i regioner och som kunde extrapoleras och tas i bruk i övriga regioner.

Messinasundet mellan Italien och Sicilien. 3km på smalaste stället. Vulkanen Stromboli i bakgrunden.

Messinasundet mellan Italien och Sicilien. 3km på smalaste stället. Vulkanen Stromboli i bakgrunden.

Från Kvarken föreslogs SeaGIS som en ‘Good Practise’ för fysisk planering genom dess gränsöverskridande samarbete och utbyte av information, kunskap, data och nydanande gemensamma öppna web-plattform för lagring och delande av detta. Övriga ‘Good Practices’ som föreslogs var Kvarkenrådet för gemensam förvaltning och NLC-projektet (Northern Logistics Corridor) för hållbara transporter.

Se SeaGIS-beskrivelse som Good Practice under ‘Dokument’ – ‘Övriga dokument’

Sverige besluter om havsplanering

20/02/2014 kl. 17:12 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pressmeddelande
20 februari 2014
Miljödepartementet

Hushållning med havsområden genom havsplaner

Regeringen föreslår nya regler om hushållning med havsområden genom av regeringen beslutade havsplaner
Regeringen har i dag beslutat lagrådsremissen Hushållning med havsområden.

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om hushållningen med havsområden. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

- Dagens beslut innebär ett stort steg i rätt riktning för ett effektivt resursutnyttjande och säkerställande av att våra havsområden används på ett långsiktigt hållbart sätt kommenterar miljöminister Lena Ek.

Sverige saknar i dag en utvecklad, ändamålsenlig och sammanhållen planering av sina havsområden som på ett effektivt sätt kan behandla de ökade kraven på insatser för en bättre havsmiljö, för avvägning mellan olika intressen och för en långsiktigt hållbar utveckling av havsområdena. I syfte att komma till rätta med denna situation föreslås att regeringen – för var och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet – ska besluta om havsplaner som kommer att utgöra vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av områdena.

Förslaget innehåller även en bestämmelse som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter och åtgärder inom ett område som omfattas av en havsplan om sådana föreskrifter behövs för att uppnå syftet med planen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

SeaGIS i Norden

28/11/2013 kl. 09:42 | Publicerat i Möten, Nordiskt samarbete, seminarier | 1 kommentar
Etiketter: , , ,

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV och dess expertnätverk för havsplanering arrangerade för andra gången en workshop med temat ’De nordisk havområder – idag og i morgen. Brug og forvaltning’. Denna gång hölls workshopen på Island 12-13.11 2013 och samlade ett 70-tal intresserade åhörare och föreläsare. SeaGIS hade inbjudits att presentera sig och projektledare Jens Perus höll ett inlägg som främst berörde kommunernas intresse för havsplanering i Kvarken och vikten av att få ombord de regionala intressenterna för en hållbar utveckling.

SeaGIS föredrag på nordisk havsplanerarworkshop Nov2013

SeaGIS presenterar sig

Förutom de nationella inläggen om havsplaneringsarbetets status i respektive land och självstyrelseområde (samt Skottland) presenterades även fiskerisektorns arbeten i NO Atlanten samt informerades om hur diskussionerna kring EU’s direktivförslag om Havsplanering och integrerad kustförvaltning framskrider.

En av de kanske mest uppskattade och engagerande punkterna under workshopen var rollspelet ’MSP Challenge Game’ var man simulerade en planeringsprocess i ett gränsöverskridande havsområde. Samtliga deltagare fick olika roller (planerare, opinionsbildare, forskare eller stakeholder/representant  för ex. fiskerinäring (kust eller havs), energi (förnyelsebar eller fossil), miljöskydd, transport, infrastruktur och  frivilligorganisationer/NGO’s) samt fanns det ministrar som satte press på planerarna för att de skulle trygga de särskilda ländernas intressen i gränsöverskridande samarbetet. Åsiktspåverkan var möjlig genom att använda media, tweets eller sammankalla till öppna presstillfällen.

I spelet hade man på förhand valt ut rollerna för deltagarna och många fick en ’once-in-a-lifetime’ möjlighet att pröva på rollen att sitta som oljemagnat, trots att man i dagliga yrkeslivet jobbat med naturskydd och främjande av förnyelsebara energiformer. Informationen man hade till förfogande för att nå de individuella mål som angetts varje deltagare var i många fall starkt begränsad och man fick interagera med andra aktörer för att få mera information och/eller bilda allianser för att nå egna mål eller stoppa motståndarsidans.

Planerarträff

Planerarträff

Den grupp som hade den tyngsta rollen var utan tvivel planerarna som fick påtryckningarna från sektorsrepresentanter direkt från start innan de hunnit utarbeta en process för samverkan. Rollspelet var minst sagt engagerande och öppnade ögonen hos många i publiken om hur komplex planeringsprocessen egentligen kan vara.

Sea of colours_resultat

Havsplanen för ’Sea of colours’

Foton och PowerPoint-slide: Igor Mayer, Delft University

Diskussion om kommunernas intresse i havsplanering

19/11/2013 kl. 09:38 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

SeaGIS hade ett avstämningsmöte i Umeå 7 Nov 2013. Det blev en livlig diskussion kring kommunernas intresse och möjligheter till havsplanering. Örjan Pettersson och Ville Klemets poängterade behov av samverkan. Hela styrgruppen var samlad i Umeå.

seagis

SeaGIS träffade allmänheten

25/09/2013 kl. 16:49 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS arrangerade två lyckade evenemang, ett i Karleby och ett i Umeå, under European Cooperation Day lördagen 21.9 2013.

20130921044

I samband med tillställningarna gavs allmänheten möjlighet att ta en förhandstitt på karttjänsten som SeaGIS senare i vinter kommer att lansera och göra tillgänglig för alla.

De tematiska planscherna om vrak, risk för oljeolyckor samt lekplatser för sik som kommer från karttjänsten föranledde många diskussioner bland de förbipasserande och väckte intresse för den mångfald av underlag som behöver användas vid framtagandet av havsplaner.

201309210391126

Förutom detta så kunde man själv pröva på att göra en havsplan med hjälp av havspusslet samt se på videoupptagningar av undervattensmiljön i Kvarken.

En frågesport med 5 havsrelaterade frågor besvarades i Karleby av 87 personer och i Umeå av 59 personer. (Rätt svar nedan)

Bland dem som besvarat frågesporten lottades ett pris ut och lyckliga vinnare av boken ’Ekot från istiden: Kvarkens skärgård – ett världsarv’ blev Johan Sandvik från Karleby och Eva-Maria Jansson från Boliden.

Rätt svar i frågesporten var A-X, B-2, C-1, D-X och E-2.

355

Havsmiljön i centrum

12/09/2013 kl. 15:43 | Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Vad växer på botten utanför din brygga, var finns risk för nästa oljeolycka och finns det utrymme för en bro över Kvarken?

Samarbetsprojektet SeaGIS presenterar kunskap om havsmiljön och svarar på frågor om hur vi kan skapa en hållbar havsmiljö.

Nyttjandet av havet har ökat och vi behöver planera verksamheterna även till havs. Marinbiologer och planerare finns i SeaGIS-tältet. Kom och sätt havspusslet!

Vi syns på följande platser och tidpunkter:

Umeå 21.9 2013 kl.10-15                                      Karleby 21.9 2013 kl.10-16

Rådhustorget                                                           Fiskmarknaden i Karleby (bakom idrottshuset)

Evenemangen sker i samband med European Cooperation Day.english_cmyk_claim

Fungerande logistik viktig för regionen

03/06/2013 kl. 09:32 | Publicerat i logistik | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Botnia-Atlantica projektet Nordic Logistic Corridor Cooperation ordnade NLC Conference ombord på MS Wasa Express 23 maj 2013. Temat för konferensen var transittrafik i Nordeuropa samt samverkan mellan offentliga sektorn och näringslivet. Under konferensen poängterades i många inlägg betydelsen av god planering och logistik, speciellt i hamnområden var gods på räls skall flyttas över till fartyg och vidare ut i världen.

SeaGIS hade en informationspunkt var man informerade om havsplanering och de utmaningar man där ställs inför i kust- och havsområdena.

Rättsliga ramar för hållbar havsutveckling

21/05/2013 kl. 16:03 | Publicerat i juridik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Fil.Dr. Nina Herala vid Vasa Universitet har inom SeaGIS-projektet gjort en juridisk jämförelse av nuvarande rättslig styrning som är mest relevant för havsutvecklingen  i  Finland  och  i  Sverige.  Här  presenteras  en  översikt  av  de  författningar  varigenom  Finland och  Sverige  styr  myndighetsutövandet  och  planering  av  de  sektorer  som mest berör havsutvecklingen i ett läge där havsplanen förbereds.

Som  hållbar utveckling i helhet är också rättslig reglering av hållbar havsutveckling en successiv process som anpassar sig allteftersom flera utmaningar uppstår och kunskaper utvecklas.  Från  dessa  utgångspunkter  har  rapportens efterforskningar  i  finska  och  svenska författningar gjorts för att finna i vilken mån myndigheters befogenheter som är reglerade i lagstiftningen redan stöder en integrerad havsförvaltning och i vilken mån behövs ytterligare rättslig styrning för att  säkerställa en ekosystembaserad sammanhållen  havsförvaltning.

Rapporten kan laddas ner här.

Bitarna börjar falla på plats!

13/05/2013 kl. 15:28 | Publicerat i kartplattform, Möten, media, seminarier | Lämna en kommentar

SeaGIS har nyligen deltagit och presenterat sig vid olika evenemang.

Projektet SUPERB höll 26.4 en workshop om marin planering och utveckling av beslutsunderlag. Under workshopen hölls presentationer om hur man under lång tid jobbat med områdesplanering vid Stora Barriärreven utanför Australien och hur man där kommunicerat med allmänheten gällande syften och mål med arbetet. En rekommendation för Kvarkenregionen var att man inte kunde vänta på perfekta data- och beslutsunderlag innan man startade en planeringsprocess utan att man allt eftersom bättre underlag och metodiker utvecklades skulle tillämpa resultat från dessa i processen.

Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s  workshop 26.4.

Patrik Stenroth från länsstyrelsen i Västerbotten informerar om SeaGIS vid SUPERB’s workshop 26.4.

Under workshopen gavs även en överblick över vilka direktiv och strategier från EU som ligger till grund för marin fysisk planering och varför EU nu gett ett förslag på nytt direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

SeaGIS presenterade sin verksamhet vid evenemanget ’EU och du’ som hölls i Vasa 29.4 2013. Under evenemanget, som var mycket välbesökt, presenterade SeaGIS även sitt nya havspussel.

SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget

SeaGIS utställningspunkt vid ’EU och du’-evenemanget

Detta var en mycket uppskattad och välbesökt utställningspunkt under evenemanget och många hade åsikt om man ex. skulle planera för en fast vägförbindelse över Kvarken och hur mycket förnyelsebar energi som skulle placeras till havs eller på landbacken.

Bland pusselläggarna fanns såväl europaparlamentariker, riksdagsmän- och kvinnor samt lokala politiker och allmänhet.

Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.

Havsplan för Kvarken enligt besökarna på evenemanget.

SeaGIS plattform får gott betyg

27/03/2013 kl. 10:44 | Publicerat i kartplattform, referensgrupp | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

SeaGIS karplattform presenterades i mars för referensgrupperna i Sverige och Finland. Referensgrupperna gillade plattformens funktionalitet och att data nu blir mycket mer tillgängligt. Speciellt sökfunktionen för att hitta data genom att peka i kartan blev mycket omtyckt på träffen i Sverige. Ifall någon  t.ex. vill veta vad det finns för begränsningar eller om det finns biologiska undersökningar utanför fritidsstugan är det bara att markera området på kartan. Referensgrupperna poängterar också betydelsen av att kartlagren beskrivs ordentligt samt att aktualiteten noteras. Det är onödigt att gammalt och inaktuellt data sprids. Den finska referensgruppen tyckte att det fanns stora möjligheter till att plattformen i framtiden kan bli ett välanvänt verktyg och kommunikationskanal för planeringsärenden i regionen.

 

 

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com. | Pool-temat.
Inlägg och kommentarer feeds.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 25 andra följare