SeaGis bedömer havsmiljöns tillstånd

SeaGIS 2.0 projektet ska göra en samlad bedömning av havsmiljöns tillstånd i Kvarkenregionen utifrån gemensamma mätdata och kriterier som finns uppställda i EUs marina direktiv, vattenramdirektiv och i art- och habitat direktiv.

I fredags träffades miljöbedömningsgruppen inom projektet i Umeå för att jämföra hur direktiven i praktiken fungerar i Finland och Sverige.

Implementeringen av de olika direktiven har kommit olika långt, där man kan säga att arbetet med vattenramdirektivet kommit längst.

– Det som blev tydligt på mötet är att vi kommer att analysera ett urval av naturtyper, arter och deskriptorer för att göra en välgrundad bedömning under 2016-2017″  säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGis 2.0 och fortsätter:

– Efter nyår börjar det hårda men roliga arbetet med att sammanställa listor och underlag för bedömningen!

fredag

 

Kick-off för SeaGIS 2.0

Den 14-15 september hölls en kick-off för SeaGIS 2.0 i Klobbskat utanför Vasa. Deltagarna i projektet möttes för att dra upp konkreta handlingsplaner och formera olika arbetsgrupper.

En styrgrupp med representanter från samtliga deltagande myndigheter i Sverige och Finland formerades under mötet.

– Det känns jätteroligt att projektet nu har rullat igång, säger Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten, som utsågs till projektledare för SeaGIS 2.0. Till vice projektledare valdes Hans-Göran Lax från Närings, trafik och miljöcentralen i södra Österbotten.

Gruppbild SeaGIS webb
Deltagarna på Kick-off:en. I SeaGIS 2.0 ingår följande organisationer: Länsstyrelsen Västerbotten (projektägare), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Länsstyrelsen Västernorrland.

 

SeaGIS ångar vidare!

SeaGIS-gänget har fått fortsatt finansiering för att arbeta vidare i tre år till. Fortsättningsprojektet utökar den geografiska täckningen så att hela havsområdet inom Botnia-Atlantica programmet inkluderas. I det nya projektet kommer därför även Länsstyrelsen Västernorrland, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund att arbeta aktivt.

Projektet som heter SeaGIS 2.0, ska fortsätta stöda regionen med gemensamma underlag, utvärderingar och metoder för kust- och havsförvaltning. Genom det fortsatta samarbetet vill vi skapa goda förutsättningar för en gränsöverskridande havsförvaltning i regionen, som en av de första regionerna i EU.

Projektet kommer att arbeta med att hitta gemensamma lösningar för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i regionen. Konkret handlar det bland annat om att SeaGIS 2.0 tar fram nya gränsöverskridande kartunderlag och dataanalyser, gör geografiska konfliktanalyser, utreder miljömässiga begränsningar samt framhäver möjligheter för hållbart nyttjande av kust- och havsområdet.

Inom ramen för det huvudsakliga målet, som handlar om ekologisk hållbarhet, vill vi även skapa förutsättningar för och inspirera till en blå tillväxt, dvs. att marina eller maritima näringar utvecklas i regionen. Areella näringar i havet som exempelvis vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism har alla möjlighet att utvecklas i regionen. Det handlar om att nyttja området så att konflikter mellan näringarna och påverkan på miljön minimeras.

Efter ett sommaruppehåll kommer vi att piffa upp hemsidan och presentera projektet närmare. Kick-off för projektet sker i september någonstans i Kvarken.

Trevlig sommar!

Ritgrund
Ritgrund (@kvarkenpictures)