EU’s direktiv om havsplanering har godkänts

10/09/2014 kl. 08:37 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

EU Komissionen har i dgarna godkänt direktivet för upprättandet av en ram för havsplanering i Europa.

Direktivet publicerades i EU’s officiella tidning 28 augusti 2014 och träder ikraft 20 dagar efter detta.

Direktivstexter kan hittas här. (FI) (SV) (EN)

Två intensiva dagar med havsplanering

27/08/2014 kl. 16:36 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS har just avslutat två fina seminariedagar i Vasa. En skara på närmare 60 personer hade samlats för att lyssna till utvecklingen av havsplanering i Finland och Sverige. Av de livliga diskussionerna att döma blev åhörarna rejält inspirerade av alla föredrag.

Jens och Johnny vill tacka alla som medverkade. – Vi är riktigt nöjda med det stora intresset för SeaGIS projektets resultat!

Seminarieföredragen finns att ladda ner här.

 

SeaGIS slutseminarium 25-26.8 2014 i Vasa, Finland

29/06/2014 kl. 22:46 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS håller sitt slutseminarium 25-26 augusti 2014 i Vasa på Hotell Rantasipi Tropiclandia.

Ladda ner ett första utkast på programinnehåll. Detaljerad information följer i augusti.

Anmäl dig här! Anmälan bör ske senast 18 augusti 2014.

Seminariet är avgiftsfritt.

VÄLKOMMEN!

PartiSEApate konferans i Riga och nytt EU direktiv om Marin havsplanering på kommande

29/06/2014 kl. 22:35 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS deltog med två presentationer vid PartiSEApate’s slutkonferans i Riga 17-18 juni 2014 (http://www.partiseapate.eu/). Johnny Berglund presenterade de erfarenheter och resultat som man nått vid arbets- och diskussionsmöten med SeaGIS målgrupper (kommun- och landskapsplanläggare samt politiker) gällande deras visioner rörandes framtida bruk av havsområden i deras kommuner och Jens Perus presenterade den inom projektet utvecklade karttjänst och däri tillhörande ärendehantering som inom kort kommer att släppas via pressmeddelande till allmänhetens användning (Jens Perus´presentation på Youtube). Presentationerna finns här.

Perus_PartiseaPate

PartiSEApate konferansen gav en bred överblick över olika pilotstudier på havsplanering i södra Östersjön samt gavs förslag på hur förvaltning och planering skulle diskuteras och förankras på olika nivåer i en process.

Den kanske mest förväntade nyheten vara att EU nu godkänt ett nytt EU direktiv gällande maritim havsplanering och integrerad kustförvaltning, vilket förväntas träda i kraft från början av september 2014. Mera info om detta senare.

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

09/06/2014 kl. 11:00 | Publicerat i seminarier | Lämna en kommentar

Projektet SeaGIS håller sitt slutseminarium i Vasa 25–26.8.2014. SeaGIS har under åren 2011-2014 jobbat med att höja kunskapen och beredskapen för bättre planering och förvaltning av havsområdena i Kvarken.

 

Inom projektet har man bland annat arbetat med att ta fram kart- och beslutsunderlag för undervattensmiljön och konstruerat en ny gränsöverskridande karttjänst för Kvarkenområdet. SeaGIS har samlat en stor mängd data och information om kust- och havsmiljön i karttjänsten. Denna karttjänst som kommer att ligga öppen på internet skall kunna nyttjas av såväl myndigheter och sektorer som av allmänheten, dvs. alla som har ett intresse av att ta reda på vad som finns ute till havs (ex. fartygsvrak, farleder, fyrar, naturskydd, hamnar, båtramper m.m.).

map

Under tisdagen den 26.8 kommer SeaGIS att presentera sina resultat och inbjudna föreläsare kommer att berätta om pågående havsplanering i Östersjön. Bland annat kommer finska miljöministeriet, svenska HaV myndigheten och Helcom att presentera de senaste framstegen. Deltagarna kommer även att få dra lärdom av mellankommunala planeringsarbeten från norra Norge. Seminariet inleds 25.8 med en kort eftermiddagssession, när fokus kommer att ligga på Kvarken.  Här kommer vi att lyfta upp viktiga verksamheter och utvecklingsbehov specifika för regionen och diskutera hur man skall jobba framöver för att nå dessa.

BOKA IN SEMINARIET I DIN KALENDERN REDAN NU!

SeaGIS presenterar sig i Riga 17-18.6

03/06/2014 kl. 12:24 | Publicerat i Möten, Nordiskt samarbete, seminarier | Lämna en kommentar

Havsplaneringskonferansen ”Baltic Maritime Spatial Planning Forum” arrangeras i Riga 17-18 juni 2014 av PartiSEApate projektet, tillsammans med ICES, VASAB, HaV och Lettiska ministeriet för miljöskydd och regionutveckling.

Forumet kommer att fungera som en plattform för diskussioner bland  sektorer, myndigheter och andra aktörer som har ett intresse av havsplanering i Östersjön de närmsta åren. I de sessioner som presenteras kommer bland annat de senaste utvecklingarna inom havsplanering i Östersjön att presenteras, sektorernas syn på temat och hur man involverar stakeholders och för engagerar aktörer på olika nivåer samt vilka behov av data och forskning som krävs för att driva havsplanering framåt i Östersjön.

SeaGIS kommer under konferansen att hålla två presentationer.

MSP cases: Gulf of Bothnia, Quark area pilot case within SeaGIS project (Johnny Berglund)

e-MSP: data needs for proper maritime planning: Presentation of SeaGIS project platform for data and knowledge (Jens Perus)

För mera information om konferansen och dess program, se länk:

http://www.vasab.org/index.php/events/item/182-baltic-msp-forum-riga

Riga

Inspirationsdag bjuder till framtidsvisioner

30/05/2014 kl. 08:33 | Publicerat i seminarier | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

SeaGIS anordnar en inspirationsdag tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten i början av juni. Temat är framtidsvisioner och en ”blå” översiktsplan. Tre inspirerande föreläsare från WWF och svenska västkusten har bjudits in till Umeå.

Under dagen kommer SeaGIS karttjänst att fungera som ett verktyg för att planera kommunernas kust och havsområden. Intresserade kan kontakta Johnny Granström på Länsstyrelsen.

Inbjudan_ÖP

SeaGIS föreslås som en ‘Good Practise’

19/03/2014 kl. 12:21 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SeaGIS-projektledare Jens Perus och Johnny Berglund hade inbjudits att delta i NOSTRA-projektets workshop ‘Link between the coast and the hinterland’ i Reggio Calabria 25-27.2 2014. Under mötet diskuterades frågor som sundsregioner i Europa möter och söker lösningar till, ex. ökat samarbete, kommunikation, logistik, ökad rörlighet av arbetskraft, handel och miljöfrågor m.m. Ett mål från projektet är att höja sundsregioners betydelse och funktion genom att analysera deras individuella karaktärer och föreslå fungerande lösningar (Good Practices) som identifierats i regioner och som kunde extrapoleras och tas i bruk i övriga regioner.

Messinasundet mellan Italien och Sicilien. 3km på smalaste stället. Vulkanen Stromboli i bakgrunden.

Messinasundet mellan Italien och Sicilien. 3km på smalaste stället. Vulkanen Stromboli i bakgrunden.

Från Kvarken föreslogs SeaGIS som en ‘Good Practise’ för fysisk planering genom dess gränsöverskridande samarbete och utbyte av information, kunskap, data och nydanande gemensamma öppna web-plattform för lagring och delande av detta. Övriga ‘Good Practices’ som föreslogs var Kvarkenrådet för gemensam förvaltning och NLC-projektet (Northern Logistics Corridor) för hållbara transporter.

Se SeaGIS-beskrivelse som Good Practice under ‘Dokument’ – ‘Övriga dokument’

Sverige besluter om havsplanering

20/02/2014 kl. 17:12 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pressmeddelande
20 februari 2014
Miljödepartementet

Hushållning med havsområden genom havsplaner

Regeringen föreslår nya regler om hushållning med havsområden genom av regeringen beslutade havsplaner
Regeringen har i dag beslutat lagrådsremissen Hushållning med havsområden.

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om hushållningen med havsområden. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

- Dagens beslut innebär ett stort steg i rätt riktning för ett effektivt resursutnyttjande och säkerställande av att våra havsområden används på ett långsiktigt hållbart sätt kommenterar miljöminister Lena Ek.

Sverige saknar i dag en utvecklad, ändamålsenlig och sammanhållen planering av sina havsområden som på ett effektivt sätt kan behandla de ökade kraven på insatser för en bättre havsmiljö, för avvägning mellan olika intressen och för en långsiktigt hållbar utveckling av havsområdena. I syfte att komma till rätta med denna situation föreslås att regeringen – för var och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet – ska besluta om havsplaner som kommer att utgöra vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av områdena.

Förslaget innehåller även en bestämmelse som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter och åtgärder inom ett område som omfattas av en havsplan om sådana föreskrifter behövs för att uppnå syftet med planen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

SeaGIS i Norden

28/11/2013 kl. 09:42 | Publicerat i Möten, Nordiskt samarbete, seminarier | 1 kommentar
Etiketter: , , ,

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV och dess expertnätverk för havsplanering arrangerade för andra gången en workshop med temat ’De nordisk havområder – idag og i morgen. Brug og forvaltning’. Denna gång hölls workshopen på Island 12-13.11 2013 och samlade ett 70-tal intresserade åhörare och föreläsare. SeaGIS hade inbjudits att presentera sig och projektledare Jens Perus höll ett inlägg som främst berörde kommunernas intresse för havsplanering i Kvarken och vikten av att få ombord de regionala intressenterna för en hållbar utveckling.

SeaGIS föredrag på nordisk havsplanerarworkshop Nov2013

SeaGIS presenterar sig

Förutom de nationella inläggen om havsplaneringsarbetets status i respektive land och självstyrelseområde (samt Skottland) presenterades även fiskerisektorns arbeten i NO Atlanten samt informerades om hur diskussionerna kring EU’s direktivförslag om Havsplanering och integrerad kustförvaltning framskrider.

En av de kanske mest uppskattade och engagerande punkterna under workshopen var rollspelet ’MSP Challenge Game’ var man simulerade en planeringsprocess i ett gränsöverskridande havsområde. Samtliga deltagare fick olika roller (planerare, opinionsbildare, forskare eller stakeholder/representant  för ex. fiskerinäring (kust eller havs), energi (förnyelsebar eller fossil), miljöskydd, transport, infrastruktur och  frivilligorganisationer/NGO’s) samt fanns det ministrar som satte press på planerarna för att de skulle trygga de särskilda ländernas intressen i gränsöverskridande samarbetet. Åsiktspåverkan var möjlig genom att använda media, tweets eller sammankalla till öppna presstillfällen.

I spelet hade man på förhand valt ut rollerna för deltagarna och många fick en ’once-in-a-lifetime’ möjlighet att pröva på rollen att sitta som oljemagnat, trots att man i dagliga yrkeslivet jobbat med naturskydd och främjande av förnyelsebara energiformer. Informationen man hade till förfogande för att nå de individuella mål som angetts varje deltagare var i många fall starkt begränsad och man fick interagera med andra aktörer för att få mera information och/eller bilda allianser för att nå egna mål eller stoppa motståndarsidans.

Planerarträff

Planerarträff

Den grupp som hade den tyngsta rollen var utan tvivel planerarna som fick påtryckningarna från sektorsrepresentanter direkt från start innan de hunnit utarbeta en process för samverkan. Rollspelet var minst sagt engagerande och öppnade ögonen hos många i publiken om hur komplex planeringsprocessen egentligen kan vara.

Sea of colours_resultat

Havsplanen för ’Sea of colours’

Foton och PowerPoint-slide: Igor Mayer, Delft University

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com. | Pool-temat.
Entries och kommentarer feeds.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 32 andra följare