Ny rapport om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet

SeaGIS 2.0 har under projektets gång ordnat flera workshops om potentialen för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Nu har resultaten sammanställts i rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Många idéer och förslag för fortsatt arbete

Dialogmötena och intervjuer har bidragit med många idéer och konkreta förslag som kan användas i fortsatt planering och utvecklingsarbete, till exempel myndighetsutövning, fysisk planering och utvecklingsstrategier i skilda geografiska kontexter och administrativa nivåer.

Resultaten kan på så sätt bidra till det pågående arbetet med havsplanering, samt framtida strategier för lokal och regional utveckling i Kvarkenområdet. Genomförandet av projektet kan dessutom inspirera till andra gränsöverskridande samarbeten om blå tillväxt och fungera som en modell för andra liknade områden i EU.

Stort intresse för utveckling

Det breda deltagandet och engagemangen i dialogmötena visar att det finns ett stort intresse för att diskutera nyttjandet av kust och hav i regionen. Möten och intervjuer visar dessutom att det finns en potential för blå tillväxt i Kvarkenområdet.

Tydligt är att blå tillväxt kan bidra till landsbygdsutveckling vid kusten och i skärgårdarna i form av företagande, sysselsättning, innovationer, förbättrad service, tillgänglighet och kommunikationer, samt attraktivitet för bofasta och besökare.

Ökad förståelse för olika intressen

Även om inte fokus har legat på konflikter och motstridiga intressen, så har
flera sådana behandlats. I temagrupperna har det ofta varit livliga diskussioner mellan olika aktörer, men samtidigt funnits en förståelse för att det finns andra, ofta motstående, intressen och synsätt.

Genom att delge sina uppfattningar har deltagarna också bidragit till en allmänt ökad förståelse för skilda synsätt på problem och möjligheter rörande Kvarkenområdets havs- och kustmiljöer.

Här finns rapporten Att sätta kurs mot framtiden – Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet.

 

Ny rapport: Vems hav, vems vilja?

Havsplanering är en ny och komplex uppgift för myndigheterna som ställer förvaltningen inför nya svårhanterliga frågor.

Vilka intressenter bör vara med för att de bästa havsplanerna ska kunna tas fram? Vem har legitim rätt att vara med och bestämma? Hur kan den känsliga havsmiljöns bevarande balanseras med en ökad användning av havets resurser?

Hur kan behovet av att se på stora helheter och behovet av att adressera lokala problem balanseras? SeaGIS 2.0 har studerat dessa frågor och resultatet finns i vår rapport Vems hav vems vilja?

Genom att se på samspelet mellan sociala och ekologiska aspekter och på nya digitala verktyg försöker den här rapporten finna nya vägar för att förbättra havsplaneringens genomförande.

Här finns rapporten
Vems hav, vems vilja? Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet.

SeaGIS 2.0 bidrar med kunskap om Kvarken i projektet Nordic IPBES

SeaGIS 2.0 har deltagit i det Nordiska IPBES-projektet genom en fallstudie av Kvarken. 

Studien av Kvarken består av allmän beskrivning, aktiviteter, marin miljö, habitat, biodiversitet, ekosystemtjänster och tryck som hotar dem, förvaltning och även allmänhetens (till exempel fiskares) observationer av ändringar i naturen.

Här finns resultaten:

Den sammanfattande beskrivningen av hela studien (Volume 1)

Fallstudierna (Volume 2)

Kvarken är ett av 11 områdien i fallstudien som presenteras i Nordic IPBES  publikationer. De andra case-områdena finns här. 

Mer om Nordic IPBES

Nordic IPBES är en nordisk studie om biodiversitet och ekosystemtjänster längs kustområdena i Nordiska länder. IPBES är en förkortning av ” the Intergovermental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem services”, en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

Nordic IPBES har letts av Naturvårdsverket i Sverige. Ett övergripande mål har varit att producera vetenskaplig information om kustområdenas biodiversitet och ekosystemtjänster till förfogande av förvaltning och politiskt beslutsfattning i Norden.

Kvarken finns med som ett område i studien eftersom det fanns gott om kvalitativa data som tagits fram av SeaGIS 2.0.

Mer information:

Johnny Berglund
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Hans-Göran Lax
hans-goran.lax@ely-keskus.fi

Hannele Ilvessalo-Lax
hannele.ilvessalo@ely-keskus.fi

Ta del av kunskap om havet i vår karttjänst!

Karttjänst skärm

En stor mängd geografisk information om kust och hav är nu på plats i den färdiga versionen av vår karttjänst.

Fokus ligger på heltäckande kartor för norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Det finns också mycket material som täcker hela Östersjön. Till exempel Havs- och vattenmyndighetens förslag till plan för Sveriges havsyta.

Den nya karttjänsten har många smarta funktioner för att hitta, granska och ladda ner material. Karttjänsten fungerar även i telefoner och läsplattor, vilket möjliggör GPS-positionering.

Karttjänsten är öppen och tillgänglig för alla. Vi hoppas att den ska komma till nytta för många olika användare och aktörer som en källa för geografisk kunskap om kusten och havet.

Här hittar du karttjänsten

Manual för karttjänsten

Obs! Karttjänsten fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Använd Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.